Archive for the ARTIKAL Category

Memahami kedudukan Islam dalam Perlembagaan

Posted in ARTIKAL, MEDIA on 7 Jun 2018 by zanas

Islam adalah agama bagi Persekutuan Malaysia. Ini dinyatakan dengan jelas dalam Perkara 3(1) Perlembagaan Persekutuan. Peruntukan yang sama juga menyatakan bahawa agama lain bebas diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana tempat di Malaysia. Apakah yang dimaksudkan dengan Islam sebagai agama Persekutuan tidak dijelaskan dalam Perkara 3(1) tersebut.

Tambahan lagi, perkataan ‘Islam’ itu sendiri tidak diberikan sebarang definisi dalam Perlembagaan. Ini sudah mendatangkan kerumitan kerana Islam adalah suatu terma yang spesifik dan ketiadaan definisi Islam akan mengundang pelbagai tafsiran yang tersendiri oleh para Hakim di Mahkamah.

Menurut pemahaman biasa sekiranya dikatakan “Islam adalah agama saya”, maka orang itu hendaklah menerima dan menganuti kesemua rukun Islam dan rukun Iman. Ini bermakna orang itu hendaklah percaya kepada kewujudan Allah, malaikat, nabi dan rasul, kitab, hari kiamat, qadha dan qadar. Orang itu juga perlu mengucap dua kalimah syahadah, bersolat, berzakat, berpuasa dan menunaikan haji. Namun, kesemua ritual ini tidak dapat dilakukan oleh Persekutuan kerana Persekutuan Malaysia bukanlah satu makhluk yang cukup umur dan mukallaf.

Justeru, apakah yang dikatakan bahawa Islam itu agama Persekutuan? Almarhum Abul A’la Al-Mawdudi dalam bukunya “Towards Understanding Islam, (1960)“ menyatakan bahawa Islam itu adalah suatu perkataan Arab yang bermaksud penyerahan diri dan ketaatan yang penuh dan sempurna kepada Allah (“Islam is an Arabic word and connotes submission, surrender and obedience. As a religion, Islam stands for complete submission and obedience to Allah.”).

Adakah takrifan yang diberikan oleh Al-Mawdudi ini sesuai untuk dimasukkan dalam pentafsiran kepada Perkara 3(1) Perlembagaan? Agak sukar untuk menggunakan tafsiran Al-Mawdudi ini kerana Persekutuan bukanlah boleh dipersembahkan suatu penyerahan diri dan ketaatan kepada Allah swt.

Oleh itu, cara yang paling tepat adalah dengan melihat sendiri peruntukan lain dalam Perlembagaan yang menyebut berkaitan Islam ini supaya kefahaman yang benar dapat dicapai.

Antara peruntukan yang berkaitan adalah seperti berikut:

Perkara 3(1) – Islam ialah agama bagi Persekutuan; tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana Bahagian Persekutuan.

Perkara 11(1) – Tiap-tiap orang berhak menganuti dan mengamalkan agamanya dan, tertakluk kepada Fasal (4), mengembangkannya.

Perkara 11(4) – Undang-undang Negeri dan berkenaan dengan Wilayah-Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya, undang-undang persekutuan boleh mengawal atau menyekat pengembangan apa-apa doktrin atau kepercayaan agama di kalangan orang yang menganuti agama Islam.

Perkara 12(2) – Tiap-tiap kumpulan agama berhak menubuhkan dan menyenggarakan institusi-institusi bagi pendidikan kanak-kanak dalam agama kumpulan itu sendiri, dan tidak boleh ada diskriminasi semata-mata atas alasan agama dalam mana-mana undang-undang yang berhubungan dengan institusi-institusi itu atau dalam pentadbiran mana-mana undang-undang itu; tetapi adalah sah bagi Persekutuan atau sesuatu Negeri menubuhkan atau menyenggarakan atau membantu dalam menubuhkan atau menyenggarakan institusi-institusi Islam atau mengadakan atau membantu dalam mengadakan ajaran dalam agama Islam dan melakukan apa-apa perbelanjaan sebagaimana yang perlu bagi maksud itu.

Perkara 150 (6A) – Fasal (5) tidak boleh memperluas kuasa Parlimen mengenai apa-apa perkara hukum Syarak atau adat Melayu atau mengenai apa-apa perkara undang-undang atau adat anak negeri di Negeri Sabah atau Sarawak; dan juga Fasal (6) tidak boleh menjadikan sah mana-mana peruntukan yang tidak selaras dengan peruntukan Perlembagaan ini yang berhubungan dengan apa-apa perkara sedemikian atau berhubungan dengan agama, kewarganegaraan, atau bahasa.

Berdasarkan peruntukan Perlembagaan yang dinyatakan di atas bahawa Islam dalam Perlembagaan itu adalah berlainan dengan kefahaman Islam sebagai agama diri seseorang. Dalam Perlembagaan, Islam yang dimaksudkan itu lebih kepada perkara yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan secara pentadbiran.

Manakala, pemahaman kebanyakan orang adalah Islam itu adalah sebagai cara hidup (ad-deen) maka Malaysia perlulah menjadikan semua warganegaranya menggunakan Islam sebagai ad-deen. Pemahaman begini sukar diamalkan kerana Islam yang dalam bentuk pemahaman begini tidak wujud semenjak merdeka lagi.

Oleh itu, jika dikatakan Islam sebagai agama Persekutuan dalam konteks pentadbiran dan struktur kenegaraan adalah lebih tepat berpandukan kepada amalan yang diamalkan selama ini. Islam banyak mempengaruhi kehidupan rakyat Malaysia namun ada batasan tertentu yang ditetapkan dalam Perlembagaan itu sendiri.

Tidak syak lagi bahawa Perlembagaan membenarkan mana-mana penganut agama Islam untuk beramal dengan agamanya selagi ianya tidak membawa isu kemudaratan dan keselamatan. Agama lain juga boleh diamalkan meskipun Islam itu dinamakan sebagai agama Persekutuan. Ianya tidak memaksa penganut agama lain untuk bertukar agama.

Islam diberikan sedikit kelebihan apabila Persekutuan dan negeri-negeri boleh membelanjakan wang kerajaan untuk menjaga institusi berkaitan agama Islam. Begitu juga semasa darurat, tiada undang-undang boleh dibuat sehingga mengganggu gugat kedudukan Islam dalam Perlembagaan.

Oleh kerana, struktur pentadbiran Islam ini adalah dalam bidangkuasa negeri, maka kebanyakan hal-ehwal Islam itu dipelihara dan ditadbirkan oleh negeri tersebut. Negeri-negeri diberikan bidangkuasa untuk menggubal undang-undang berkaitan undang-undang diri dan keluarga bagi orang yang menganut agama Islam, pewarisan, berwasiat dan tidak berwasiat, pertunangan, perkahwinan, perceraian, mas kahwin, nafkah, pengangkatan, kesahtarafan, penjagaan, alang, pecah milik dan amanah bukan khairat; Wakaf dan takrif serta pengawalseliaan amanah khairat dan agama, pelantikan pemegang amanah dan pemerbadanan orang berkenaan dengan derma kekal agama dan khairat, institusi, amanah, khairat dan institusi khairat Islam yang beroperasi keseluruhannya di dalam Negeri; adat Melayu; Zakat, Fitrah dan Baitulmal atau hasil agama Islam yang seumpamanya; masjid atau mana-mana tempat sembahyang awam untuk orang Islam, pewujudan dan penghukuman kesalahan yang dilakukan oleh orang yang menganut agama Islam terhadap perintah agama itu, kecuali berkenaan dengan perkara yang termasuk dalam Senarai Persekutuan; keanggotaan, susunan dan tatacara mahkamah Syariah; mengawal pengembangan doktrin dan kepercayaan di kalangan orang yang menganut agama Islam; penentuan perkara mengenai hukum dan doktrin Syarak dan adat Melayu.

Kesimpulannya, memahami maksud Islam sebagai agama Persekutuan bukanlah suatu perkara yang mudah kerana ianya memerlukan taakulan terhadap lain-lain peruntukan dalam Perlembagaan. Memahami bahawa Persekutuan menganut agama Islam sebagaimana seorang individu menganut agama Islam bukanlah suatu pemahaman yang tepat.

Oleh kerana, Islam telah diangkat sebagai agama Persekutuan maka Islam mempunyai kelebihan berbanding dengan agama lain yang mana kerajaan boleh membiayai perbelanjaan untuk institusi-institusi berkaitan dengan agama Islam.

Selain itu, Islam diberikan tempat yang agak tinggi di tiap-tiap negeri di Malaysia kerana pentadbiran agama Islam adalah terletak dalam bidangkuasa negeri itu sendiri. Persoalannya, sejauh manakah negeri-negeri itu telah berjaya mengangkat Islam sebagai suatu agama yang murni dan boleh diterima oleh semua rakyat Malaysia.

 

SUMBER:  https://malaysiadateline.com/memahami-kedudukan-islam-dalam-perlembagaan/

Advertisements

TRADISI ILMU SAINS DALAM TAMADUN MELAYU

Posted in ARTIKAL on 28 Mei 2018 by zanas

Salam, terlalu banyak jika hendak saya perkatakan mengenai masyarkat melayu dan budayanya. Tetapi apa yang perlu difahami ialah elemen kemanusiaan menjadi perkara paling penting dalam setiap diri manusia yang bernama melayu itu, yang bermaksud orang melayu itu sangat peka akan rasa atau perasaan orang lain. Budaya bukan sahaja memaparkan seluruh kemampuan akal dan budi, namun kemampuan akal itu telah menuntut orang melayu untuk meggunakan seluruh kuderat, daya dan usaha dalam meneroka khazanah alam, melalui kerja dan karya. Alam sebagai sumber budaya bendawi boleh dimanipulasikan untuk kepentingan sendiri. Interaksi dengan alam bukan sekadar melahirkan pengalaman kehidupan tetapi juga melahirkan kiasan, misalan ,analogi, perbilangan, perumpamaan, peribahasa, pantun dan sebagainya untuk dijadikan panduan kehidupan. Seluruh khazanah falsafah sosial ini lahir daripada pengamatan orang melayu terhadap alam.
Saudara sekalian, orang melayu mampu mengkategorikan, menyusun dan mengklasifikasikan seluruh khazanah herba yang dihasilkan oleh hutan tropika di sekitarnya. Mereka kenal segala tumbuhan, mereka tahu khasiat dan fungsi setiap akar kayu, kulit kayu, teras kayu, daun kayu, buah kayu dan pucuk kayu. Mereka juga paham akan ikan di air, segala binatang di hutan, segala unggas dan serangga yang berterbangan di udara, kokok ayam dan kicau burung, mereka tahu bila hari akan siang dan bila kan malam. Segala sumber alam adalah ilmu kepada mereka. Seorang pelombong akan meminta bantuan kepakaran pawang bijih untuk menyeru agar bijih dapat dikeluarkan dari tempat asalnya. Pawang bijih menyeru melalui pengetahuan ilmu asal usul galian atau logam berkenaan. Gabungan antara ilmu bendawi dan bukan bendawi digunakan, antara yang natural dan super natural disatukan untuk mencapai matlamat. Gabungan ini juga boleh disebut sebagai sains awal melayu.
Asal embun menjadi air,
 
Asal air menjadi buih,
 
Asal buih menjadi batu
 
Asal batu menjadi bijih.
Bomoh pawang dan dukun adalah manusia melayu yang istimewa. Mereka bukan sahaja memahami fakta alamiah, tetapi juga memahami yang bukan alami atau ghaib. Mereka boleh berkomunikasi dengan yang ghaib, boleh memanipulasikan kuasa ghaib untuk kepentingan manusia. Ilmu ini dinamai magis oleh para pengkaji antropologi. Pawang ular,pawang buaya, pawang gajah, pawang kayu, pawang besi dan pawang bijih, malah bomoh urut mampu menghuraikan kepada kita unsur-unsur asal usul setiap kejadian, baik manusia mahupun bukan manusia. Jika kita membaca atau mendengar mantera-mantera yang digunakan oleh pawang-pawang dan bomoh ini maka kita akan temui ilmu asal-usul kejadian ini. Sebagai contoh pawang buaya perlu mengetahui asal usul buaya tersebut dan akan menyerunya menggunakan jampi serapah yang mempunyai unsur-unsur kejadian haiwan tersebut. Pawang dan bomoh serta dukun ini bolehlah dianggap sebagai saintis melayu tradisional atau awal.
Seperti juga saintis yang harus mengetahui asal kejadian sesuatu haiwan yang dikajinya daripada embrio atau telur maka pawang ini juga mempunyai ilmu mereka yang tersendiri untuk mendefinisikan asal kejadian haiwan tersebut. Pendek kata pawang-pawang haiwan ini boleh dianggap sebagai ahli zoologi melayu tradisional. Mereka bukan sahaja perlu mengetahui asal usul sesuatau haiwan tersebut malah perlu mengetahui jenis makanan kesukaannya, habitatnya dan tabiat haiwan tersebut. Tugas ini tidak ada bezanya dengan seorang zoologist profesional pada zaman ini. Pawang gajah misalnya perlu mengetahui konsep gajah berang yang memerlukan beliau memahami psyikologi seekor gajah kerana gajah adalah sejenis haiwan yang pintar. Pawang gajah harus tahu apakah perkara yang boleh menyebabkan si gajah naik berang dan si gajah tenang semula. Ilmu ini juga perlu untuk diaplikasikan bagi menangkap gajah yang liar. Pawang gajah juga harus mempelajari cara membuat ubat-ubat tertentu untuk digunakan kepada gajah. Malah pada suatu ketika mungkin pawang gajah dikehendaki membuat gajahnya berang bagi tujuan taktik peperangan. Semua ilmu ini harus dimiliki oleh seorang pawang gajah selain daripada bantuan ilmu supra natural. Oleh itu yang membezakan diantara pawang gajah dan seorang ahli zologist hanyalah dari sudut metodologi yang digunakan mereka. Yang satunya bersandarkan rasional saintifik dan yang satu lagi berdarkan peng-alam-an dan ilmu rasa serta bantuan ghaib.
Seorang bidan dan tukang urut pula perlu memahami struktur anatomi tubuh badan manusia baik lelaki mahupun wanita. Mereka tahu akan segala urat, nadi, tulang, otot dan kedudukan organ-organ dalam tubuh tanpa perlu mebedahnya. Apabila diurut mereka bukan sahaja mengurut urat dan otot malah menekan, menggosok seluru badan untuk memastikan kelancaran perjalanan darah. Semua ini saya alami secara peribadi kerana nenek saya adalah seorang bidan kampung yang sering mengurut. Beliau mampu mengetahui bahagian mana yang paling perlu diurut dan bahagian mana yang perlu dibiarkan. Beliau juga mampu mengetahui punca sesuatu sakit itu berlaku . ghal ini boleh disamakan dengan kedah diagnosis yang dijalankan oleh para doctor moden. Malah ada bidan atau dukun yang boleh mendiagnos pesakitnya hanya dengan melihat caranya bernafas, berjalan, memek muka dan cara pesakitnya bercakap. Walau semoden manapun ilmu perubatan yang kita punyai sekarang namun pada suatu ketika ada juga penyakit yang tidak dapat diubati oleh para doktor moden dan hanya boleh diubati oleh dukun, tabib dan bidan sahaja.
Mengikut teori melayu apabila perjalanan darah itu lancar, tubuh akan pulih dan sihat. Perkara inilah yang sering keluar dari mulut nenek saya. Hal ini menunjukkan bahawa bomoh dan bidan melayu faham akan unsur yang empat iaitu air, api, tanah dan angin yang digunakan bukan sahaja untuk mengesani ketidak seimbangan tetapi juga keserasian. Perkara ini saling tidak tumpa seperti konsep Ying dan Yang dalam masyarakat cina. Matlamat ilmu melayu yang terakhir adalah mereka mengutamakan keseimbangan dan keserasian setiap unsur alam, lantaran ilmu sains proto mereka ini berpaksi pada hukum alam, namun ini bukan bermakna mereka mengamalkan survival of the fittest seperti yang didogmakan oleh Darwin, tetapi mereka mengutamakan keseimbangan atau equilibrium, homeostasis.
Apabila saintis tradisional ini berinteraksi dengan alam ghaib , mereka bukan sahaja dapat mengawal dan memanipulasi tetapi dapat menggunakannya untuk kepentingan kolektif masyarakat. Mereka memanipulasi segala makhluk ghaib untuk menganiaya manusia lain, mereka juga menggunakan makhluk gahib untuk perlindungan dan kerja-kerja berat. Mereka tahu dimana ruang tempat duduk makhluk tersebut, samaada di air, di laut mahupun di darat. Orang melayu mengkategorikan segala unggas, binatang dan serangga hanya memiliki semangat dan nyawa tetapi manusia mempunyai roh, semangat dan juga nyawa. Sehubungan dengan itu orang melayu mampu mengkategorikan hieraki kegaiban. Dikemuncak pyramid ialah tuhan yang maha esa, dibawahnya ialah segala malaikat, kemudian segala dewa dan jin, diikuti segala roh para anbiya dan wali, diikuti pula dengan roh nenek moyang, segala penuggu hantu raya dan jembalang tanah, puaka air, mambang tanah dan semangat.
Dari alam sekitar juga mereka dapat memahami dan menaakul bahawa batas sempadan alam ini adalah terlalu luas suajana mata memandang, tetapi mereka meletakkan penanda juga dari sumber alam seperti bukit bukau, gunung ganang, kaki langit, pokok sungai dan lain-lain. Alam yang makro kosmos ditandai dari muka bumi ke kaki langit dan terus keawan. Mereka mengetahui bahawa langit itu berlapisan, mereka tahu ada bulan dan bintang serta ada matahari. Mereka juga tahu tentang air, tali air, punca air, mata air, tali arus, pasang surut laut, mereka tahu tentang masa dan hubungan masa, pergerakan bulan dan hubungannya dengan sumber ikan, sekilas ikan di air, sudah tahu jantan betinanya. Secara mikro kosmos mereka tahu tentang jarak, masa dan ruang. Mereka mengukur jarak dengan sejengkal, sehasta, serantai, mereka juga mengukur masa denga ukuran jarak, seperti segalah, sepuntung, sepurnama ,sepekan dan selikur atau 20 hari.
Ilmuan melayu mempunyai pengetahuan proto sains ialah seorang yang dapat mengenal, mahupun menyusun dan membuat penjenisan disamping mengetahui asal usul serta faktor sebab dan akibat dan peranan setiap persoalan yang dikemukakan. Walaupun ada yang pandai dan tahu malah mahir dalam hal tertentu seperti bomoh, dukun, pawang ,bidan , pemimpin adat dan panglima tetapi terdapat satu lagi kategori ilmuan melayu yang penting terutama semenjak orang melayu memeluk agama islam. Ilmuan tersebut digelar pak lebai, tok guru, tok alim, ulama dan ustaz. Kelompok ini adalah orang istimewa yang menguasai ilmu berkenaan keagamaan. Tradisi Islam di alam melayu melahirkan ramai ilmuan Islam yang banyak menulis kitab-kitab jawi dalam pelbagai bidang keagamaan. Tradisi keberaksaraan juga turut berkembang melalui agama Islam, tulisan jawi menjadi tulisan melayu. Seluruh kesultanan melayu di alam melayu memiliki khazanah ilmu agama yang kini terdapat di pasantren, pondok dan dayah.
Namun demikian masuknya unsur tradisi barat ke alam melayu telah banyak menghakis dan meruntuhkan seluruh ilmu budaya melayu dan menjadikannya sebagai mitos, tidak ilmiah, tidak rasional, tidak menguntungkan dari segi pekerjaan dan sebagainya. R.O Winsted misalnya telah memainkan peranan memperkecilkan perundangan melayu yang dimasukkannya sebagai salah satu daripada korpus kesusasteraan melayu seperti Hukum kanun Melaka dan undang-undang Johor serta lain-lain. Karya-karya ini tidak dianggap sebagai sebuah karya undang-undang melayu tetapi sebaliknya sebagai karya sastera. Malahan seluruh penulisan keagamaan dikategorikan oleh beliau sebagai sastera kitab dan tidak dilihat sebagai sumber ilmu agama Islam hasil karya ulama tempatan.
Secara halus R.O Winsted dan mereka yang sepertinya sudah memainkan peranan meruntuhkan korpus ilmu sains dan proto sains melayu. Kita juga tanpa disedari terperangkap tanpa ada usaha menolak klasifikasi R.O Winsted dan merekonstruksi semula berdasarkan kesesuaian zaman. Dengan kemunculan dan pengukuhan tradisi berbahasa inggeris, dan barangkali pada masa kini kita orang melayu tidak boleh menegur sesuatu pihak, apakah mungkin pintu akal budi melayu akan tertutup. Pada saat ini seluruh korpus dan khazanah melayu dilihat dalam kerangka tradisi moden, saintifik atau tidak saintifik, maka apa jua yang keluar dari budaya melayu dinilai tradisional, tidak saintifik berbanding yang barat, moden dan saintifik. Malah seluruh sejarah melayu disebut mereka penuh dengan unsur campur aduk antara fakta dengan fantasi. Penulisan historiografi melayu seperti Sulalatus Salatin, Hikayat merong mahawangsa, Misa melayu, Hikayat Banjar, Hikayat Pasai dan lain-lain Cuma sesuai disebut sebagai karya historiografi berunsur sastera sahaja. Seluruh sistem ukuran dan konsepsi ruang melayu yang tidak jelas, kurang asas matemalicalization dilihat kurang saintifik dan tidak mekanikal. Selain daripada usaha barat merosakkan ilmu melayu, orang melayu sendiri juga berkeyakinan kepada idea ilmu barat dan turut memberikan penilaian yang sama bodoh. Oleh itu marilah kita berusaha untuk menyingkap tabir akal melayu. Membuka pintu ilmu melayu dan membentang alam ketamadunan melayu seluas-luasnya. Sekian, wallah hu a’lam.
Sumber : http://lokalgenius.blogspot.com

Pendermaan Organ Menurut Perspektif Islam

Posted in ARTIKAL on 23 November 2013 by zanas

organ01

Hukum Pendermaan organ bukan lagi persoalan baru di Malaysia. Fatwa asas mengenainya telah dibuat sejak pada tahun 1970 lagi. Jawatankuasa Fatwa Bagi Majlis Hal Ehwal Agama Islam Malaysia dalam mesyuaratnya yang pertama pada 23 & 24 Jun 1970 telah memutuskan bahawa pemindahan mata dan jantung daripada orang mati kepada orang hidup hukumnya harus.
Orang Islam masih beranggapan bahawa  individu yang menderma organ seolah-olah akan tidak sempurna jasadnya ketika dikebumikan kelak. Namun sebenarnya Islam tidak melarang akan proses pendermaan organ ini  kerana ia sesuatu amalan yang mulia dan satu lagi bentuk kebajikan.

organ02

Dari sudut Islam, pemindahan organ hukumnya adalah harus berserta dengan syarat-syarat seperti di bawah:
• Tidak ada alternatif lain yang boleh menyelamatkan nyawa pesakit
• Tidak mendatangkan mudarat yang lebih besar kepada penderma dan penerima organ.
• Pendermaan organ hendaklah dilakukan dengan ikhlas dengan niat untuk membantu kerana Allah S.W.T.
• Pendermaan organ hendaklah mendapat keizinan penderma dan ahli keluarga atau warisnya.

Fatwa-fatwa di Malaysia Berkaitan Pendermaan Organ
• 1965 Fatwa negeri Perlis mengharuskan pemindahan kornea daripada orang yang telah meninggal dunia.
• 1970 Majlis Fatwa Kebangsaan mengharuskan pendermaan organ daripada penderma kadaverik kepada penderma hidup.
• 1989 Majlis Fatwa Kebangsaan menerima diagnosis mati otak sebagai diagnosis untuk kematian.
• 1995 Majlis Fatwa Kebangsaan mengharuskan penggunaan graf tisu untuk merawat pesakit.
• 1997 Fatwa negeri Sarawak mengharuskan pemindahan ginjal daripada penderma hidup dan penderma yang telah meninggal dunia.
Pendermaan Organ Sebagai Sedekah jariah
Menurut ulama  terkenal, Syeikh Yusof al-Qaradhawi, pendermaan organ terangkum di bawah satu daripada tiga amalan yang akan memberikan pahala berterusan selepas seseorang itu meninggal dunia. Beliau mengkategorikan perbuatan menderma organ sebagai sedekah jariah. Beliau juga berhujah mengenai keharusan pendermaan organ dengan mengatakan bahawa daripada dibiarkan jasad dimamah tanah selepas kematian, adalah lebih baik organ yang boleh digunakan itu didermakan bagi tujuan menyelamatkan nyawa orang lain.

Majlis Fatwa Kebangsaan sejak 23 Jun 1970 menetapkan garis panduan tertentu yang mengharuskan pendermaan dilakukan iaitu:
* Pemindahan organ boleh dilakukan selepas tiada pilihan atau jalan akhir untuk menyelamatkan seseorang yang organnya tidak berfungsi.
* Penderma atau pengikrar organ sudah disahkan meninggal dunia.
* Kebenaran diperoleh daripada ahli keluarga si mati.
* Tidak ada unsur perdagangan atau jual beli bagi organ itu.
Keputusan Lujnah Fatwa (Jawatankuasa Syariah)
1. Pemindahan atau pendermaan organ adalah haram dalam keadaan bukan darurat, manakala hukumnya harus dalam keadaan darurat.
2. Orang yang mati otak adalah dihukumkan mati.

Pemindahan organ ada dua keadaan iaitu:
i)  Keadaan penderma masih hidup
* Menjalankan kajian perubatan dengan cara terperinci dan profesional tentang kebaikan dan keburukan pemindahan ini, kejayaan dan kegagalan pemindahan.
* Dengan reda penderma, tanpa paksaan.
* Sudah dipastikan pemindahan itu berjaya pada kebiasaannya.
* Keadaan darurat yang mendesak bagi menyelamatkan nyawa orang yang didermakan kepadanya, terutama yang ada hubungan nasab dan keluarga.
* Organ yang dipindahkan bukan dijadikan dagangan dan jual beli, dagangan dan jual beli hanya akan mengundang perbuatan khianat yang memberi mudarat kepada penerima, memberi keuntungan kepada orang tengah dan juga kesempatan kepada doktor-doktor yang tidak bertanggungjawab mengaut keuntungan.
* Kebenaran bertulis daripada penderma dan penderma dibolehkan menarik balik pada bila-bila masa.
ii) Keadaan penderma yang telah mati
* Menjalankan pemeriksaan perubatan dengan cara terperinci dan profesional tentang kebaikan dan keburukan pemindahan ini, kejayaan dan kegagalan pemindahan, ia memerlukan pemeriksaan rapi.
* Dengan reda penderma, melalui wasiat ataupun waris-waris dan perakuan daripada kerajaan.
* Sudah dipastikan pemindahan itu berjaya pada kebiasaannya atau dalam erti kata lain, pemindahan itu dijamin berjaya.
* Dilakukan pemindahan itu dengan penuh disiplin ilmu, iman dan takwa, penghormatan yang sewajarnya kepada si mati mengikut hukum syarak serta tiada unsur-unsur penghinaan.
* Keadaan darurat yang mendesak bagi menyelamatkan nyawa orang yang didermakan kepadanya, terutama yang ada hubungan nasab dan keluarga.
* Organ yang dipindahkan bukan dijadikan dagangan dan jual beli, hanya akan mengundang perbuatan jenayah yang memberi mudarat kepada penerima, memberi keuntungan kepada orang tengah dan juga kesempatan kepada doktor-doktor yang tidak bertanggungjawab mengaut keuntungan.
Mati otak
* Menjalankan pemeriksaan perubatan dengan cara professional tentang berlakunya mati otak.
* Digalakkan mendapat persetujuan dari keluarga terdekat dari suami, anak, ibu dan bapa.
* Perakuan tentang berlakunya mati otak hendaklah dilakukan oleh sekurang-kurangnya tiga doktor profesional (doktor Islam diutamakan).
* Sekiranya dengan kecanggihan rawatan perubatan (sains dan teknologi) boleh mengubat, maka suasana ini gugur.

Suntingan dari sumber : Jabatan Kemajuan Islam Malaysia( JAKIM)
Utusan Malaysia  14/10/2010

PENTINGNYA MENJAGA WARISAN ALAM

Posted in ARTIKAL on 23 November 2013 by zanas

Pentingnya menjaga warisan alam

 14_01_2010

IBU BAPA berperanan mendekatkan anak-anak dengan alam sekitar.

 

Jika kita dengarkan kembali lagu Hijau dendangan Zainal Abidin yang pernah hangat satu ketika dulu, pasti kita sedar akan mesej yang cuba disampaikan tentang betapa eratnya alam sekitar dengan manusia.

Bait-bait awal dalam lagu tersebut ‘Bumi yang tiada rimba, seumpama hamba, dia dicemar manusia, yang jahil ketawa‘ memberi isyarat yang jelas kepada kita sebagai manusia atau satu-satunya makhluk yang mempunyai akal untuk berfikir dan bertindak sewarasnya dalam menjaga warisan alam sekitar yang tidak terbanding ini.

Selagi kita terus mengamalkan sikap negatif dan acuh tak acuh dalam mengekalkan alam sekitar yang bersih, indah dan tidak tercemar, maka kita sendiri akan menerima padahnya.

Buktinya, hari ini perubahan cuaca yang tidak menentu, penipisan lapisan ozon, kesan rumah hijau, banjir kilat, kenaikan suhu global, pencemaran udara dan air bertoksik adalah antara kesan buruk yang terpaksa ditanggung oleh kita kerana kealpaan dalam menjaga alam sekitar.

Banyak pihak yakin bahawa salah satu cara terbaik untuk memelihara dan memulihara alam sekitar adalah dengan memberikan pendidikan awal kepada golongan kanak-kanak.

Melentur buluh

Bukanlah alasan yang bijak jika kita mengatakan anak-anak masih terlalu kecil dan mentah untuk memahami keperluan menjaga alam sekitar.

Pepatah ‘melentur buluh biarlah dari rebungnya’ memberi maksud bahawa anak-anak perlu diasuh sebaik mungkin pemikiran dan sikapnya untuk menjaga alam sekitar supaya mempunyai rasa bertanggungjawab yang dibawa sehinggalah mereka menjadi dewasa.

Banyak inisiatif yang boleh difikirkan dan diamalkan oleh ibu bapa terutamanya dalam kehidupan seharian di rumah.

Sebagai memberi kesedaran dan pendidikan awal tentang penjagaan alam sekitar, ibu bapa boleh membelikan atau membawa anak-anak ke perpustakaan untuk membaca bahan-bahan yang berkaitan.

Sebagai alternatif lain, ibu bapa boleh mengajak anak-anak untuk melayari laman-laman web seperti http://www.kitarsemula.com, http://www.kid-at-art.com atau http://www.compostguide.com dan sebagainya yang sarat dengan maklumat, panduan dan petua penjagaan alam sekitar.

Melalui bahan-bahan pembacaan seperti ini, secara umumnya anak-anak akan dapat menghayati konsep 3R dalam penjagaan alam sekitar, iaitu ‘reduce” (kurangkan), ‘reuse‘ (gunakan semula) dan ‘recycle‘ (kitar semula).

Anak-anak perlu diberitahu akan fakta-fakta yang bersifat realisitik tentang alam sekitar. Misalnya, beratus-ratus pokok dapat diselamatkan daripada ditebang jika kertas-kertas terpakai dikitar semula secara bijak.

Kitar semula

Begitu juga fakta bahawa kitar semula bahan buangan mampu menjimatkan kos pengendalian pembuangan sampah sarap sehingga ratusan juta ringgit oleh kerajaan.

Antara usaha-usaha lain dalam penjagaan alam sekitar yang boleh diterapkan kepada anak-anak di rumah adalah:

 Mengasuh anak-anak menggunakan sumber alam secara berhemah terutama penggunaan air dan elektrik. Sebagai contoh, air mandian dan basuhan di dapur boleh dikitar semula untuk menyiram tanam-tanaman. Suis elektrik dan lampu perlu dimatikan jika tidak digunakan lagi.

 Menggalakkan anak-anak untuk tidak membuang sampah merata-rata tetapi buang di tempat yang sepatutnya. Adalah lebih baik juga untuk mendidik dan memberikan contoh kepada mereka dengan mengasingkan jenis-jenis sampah yang boleh dan tidak boleh dikitar semula seperti botol plastik, kaca, kertas dan sebagainya.

Wujudkan tong sampah di rumah mengikut jenis-jenis bahan buangan tersebut bagi memudahkan anak-anak membuang sampah mengikut kategorinya.

 Mengajar anak-anak untuk mengumpulkan bahan buangan seperti tin aluminium dan surat khabar lama dan seterusnya dibawa ke pusat kitar semula yang memberikan bayaran ke atas bahan-bahan tersebut.

Anak-anak akan turut berminat menambahkan jumlah wang tabungan mereka dari semasa ke semasa dengan cara yang mudah sebegini.

 Beritahu anak-anak bahawa sisa-sisa makanan harian tertentu boleh dikitar semula menjadi ‘baja kompos’ yang boleh digunakan sebagai baja untuk menanam bunga atau sayur.

Dengan cara ini anak-anak akan turut dapat dididik akan konsep ‘berbakti kepada tanah’ dan memberikan pulangan melalui hasil tanaman bunga-bungaan atau sayur-sayuran.

 Majalah-majalah atau surat khabar lama boleh digunakan semula oleh anak-anak dengan cara mengumpulkan atikel-artikel tertentu untuk dijadikan buku skrap atau ensiklopedia peribadi tentang apa sahaja topik yang menjadi minat mereka.

 Ibu bapa perlu menerapkan sifat berjimat cermat seperti menggunakan semula barang-barang yang difikirkan tidak perlu seperti pakaian lama yang boleh dibuat kraf tangan menjadi beg, selimut, atau alas meja. Tin atau botol plastik pula boleh diubahsuai menjadi tabung, bekas alat tulis atau arca.

Pakaian milik anak-anak yang tidak lagi digunakan mungkin boleh didermakan kepada anak-anak yatim atau badan-badan kebajikan.

Begitu juga dengan amalan di mana pakaian dan barang-barang permainan anak-anak boleh dihadiahkan kepada rakan-rakan mereka yang lain.

 Untuk mengurangkan penggunaan beg plastik terutamanya yang berunsurkan styrofoam dan tidak mamu dilupuskansecara semulajadi, terapkan amalan membawa beg sendiri dalam diri kita dan anak-anak ketika hendak membeli-belah.

 Galakkan anak-anak untuk menyertai program yang berkaitan dengan pemeliharaan alam sekitar. Misalnya menyertai program gotong royong membersihkan kawasan kejiranan, menyertai ceramah atau kempen penjagaan alam sekitar dan sebagainya.

Kita perlu sedar bahawa walaupun sumbangan kita dan anak-anak terhadap pemeliharaan dan penjagaan alam sekitar nampak seperti terlalu kecil, namun jika semua pihak mempunyai rasa tanggungjawab yang serupa, sudah tentu ia akan menjadi begitu berkesan dan bermakna.

Sikap positif dalam menjaga warisan alam sekitar sebegini diharapkan akan menular menjadi budaya yang akan terus dipraktikkan oleh anak-anak kita ini pada masa hadapan dan diperturunkan kepada generasi seterusnya.

Sumber  Maklumat : Utusan Malaysia

14 Jan.2010

Orang Melayu usah mudah lupa sejarah

Posted in ARTIKAL on 22 November 2013 by zanas

 

 

ISU-ISU seperti hak istimewa Melayu, Ketuanan Melayu, kedudukan Raja-raja Melayu serta kontrak sosial telah dicungkil kembali dan ada pihak tertentu menggunakan isu ini untuk mencapai objektif yang kita tidak pasti apa sebenarnya yang mereka mahukan.
Wahai kaum Melayu semua, berhentilah kita mencanang isu-isu sebegini untuk kepentingan tertentu. Jangan kita lupa peranan dan kedudukan kita pada hari ini. Sudah sekian lama orang Melayu dijajah oleh kuasa asing. Kini, sudah tiba masanya untuk kita bangun memajukan dan pada masa yang sama, mempertahankan tanah air kita daripada diceroboh anasir luar. Orang Melayu patut bersatu dan menunjukkan kita bukanlah bangsa yang suka berpecah belah.
Orang Melayu pada hari ini jangan sekali- kali melupakan sejarah apatah lagi meninggalkan sejarah dalam usaha menuju kemajuan dan kemodenan. Orang Melayu patut menjadikan sejarah lalu menjadi lebih baik pada hari ini dan masa akan datang.
Mengapa? Dalam sejarah masyarakat Melayu zaman dahulu, orang Melayu merupakan pelaut yang terkenal kerana mereka boleh meramalkan pergerakan musuh dan kapal-kapal di lautan serta mengetahui arah angin. Kerana kebijaksanaan ini beberapa buah negeri di Tanah Melayu menjadi pusat persinggahan kapal-kapal dagangan dari beberapa negara luar.
Tetapi di manakah Melayu dalam bidang ini sekarang ini? Begitu juga dalam sejarah Kesultanan Melayu Melaka yang telah diserang Portugis dan Belanda. Mengapa mereka hendak menawan Melaka dan apa yang lebih penting adalah mengapa mereka dengan senang dapat menawan kota Melaka? Sebabnya kerana salah seorang pembesar Melaka pada waktu itu telah belot dengan membuka rahsia kota Melaka kepada musuh.
Peristiwa itu cukup memberikan pengajaran, bahawa orang Melayu jangan sekali-kali menjadi pengkhianat bangsa dan negara. Jangan ada antara kita kerana kepentingan tertentu menjaja masalah negara kepada negara lain dan meminta negara lain membantu menyelesaikan masalah kita.
Ingat! Budaya dan adat resam masyarakat Melayu Malaysia tidak sama dengan budaya negara lain.
Sumber : http://kemas-sekijang.blogspot.com

RUKUN NEGARA TERAS PERPADUAN MALAYSIA

Posted in ARTIKAL on 22 November 2013 by zanas

 

 

Rukun Negara diasaskan pada 1970 bertujuan mewujudkan satu persefahaman yang minimum terhadap aspirasi nasional di kalangan pelbagai komuniti di Malaysia tanpa mengira kaum atau daerah masing-masing. Selain daripada mencapai tahap perpaduan yang lebih tinggi, mengekalkan demokrasi sebagai cara hidup, mewujudkan masyarakat yang adil, satu pendekatan yang liberal terhadap budaya dan tradisi serta membangunkan masyarakat yang progresif, berorientasikan sains dan teknologi moden. Rukun Negara juga bertujuan dijadikan panduan negara berasaskan prinsip Kepercayaan kepada Tuhan; Kesetiaan kepada Raja dan Negara; Keluhuran Perlembagaan; Kedaulatan Undang-undang; serta Kesopanan dan Kesusilaan.
Rukun Negara yang membolehkan Malaysia menyatupadukan rakyatnya berbilang kaum dan agama serta menjadi prinsip asas kepada kenegaraan perlu disemaikan di sanubari generasi muda kita yang akan menjadi pemimpin negara pada masa akan datang.
Perpaduan adalah satu hadiah yang tidak ternilai dan simbol kemanusiaan kita. Ia adalah asas kita membina hubungan, keluarga, masyarakat dan negara. Ia adalah ikatan yang mengukuhkan kenegaraan kita.
Perpaduan perlu bermula dari setiap individu. Jika ada perpaduan dalam pemikiran emosi dan perbuatan seseorang, ia akan diluahkan di dalam perilaku terhadap orang lain.
Marilah kita bersama-sama sebagai rakyat Malaysia memperkukuhkan perpaduan. Kita mesti memulakan bersuara dengan satu suara yang merangkumi semua rakyat Malaysia pelbagai kaum. Kita semua menyumbang ke arah kestabilan dan kemakmuran ekonomi negara ini. Marilah kita sama-sama mengukuhkan komitmen untuk meningkatkan budaya keamanan, keharmonian dan perpaduan.
Marilah kita memelihara dan melindungi apa yang sudah kita capai setakat ini dengan semangat persefahaman dan tolak ansur. Janganlah kita membenarkan perkauman melampau dan fahaman ekstrem dalam bentuk apa pun, memecah-belahkan negara yang kita cintai kerana ini adalah tempat kita dilahirkan, tempat kita tinggal dan bekerja dan akhirnya tempat kita akan disemadikan.

MEMBINA KOMUNIKASI BERKESAN

Posted in ARTIKAL on 21 November 2013 by zanas

Kadang-kadang setengah perkataan yang diucapkan oleh ibu bapa kepada anak remaja tidak dapat diterima dengan baik. Malah mengundang banyak masalah, terutamanya anak-anak remaja yang sedang bermasalah.
Kebanyakan ibu bapa tidak tahu apa harus dilakukan apabila anak-anak remaja mereka datang dengan masalah atau perasaan.
Setengah ibu bapa langsung tidak membantu memainkan peranan sebagai kaunselor atau sesetengah itu langsung tidak mahu berperanan sebagai pembantu atau kaunselor kepada anak mereka sendiri.
Apabila anak remaja mendapati ibu bapa mereka tidak peka dengan masalah mereka, maka mereka akan mencari alternatif sama ada merujuk kepada guru atau kaunselor di sekolah.
Ada juga yang akan mencari rakan baik atau memasuki mana-mana laman sosial dengan harapan ada insan yang prihatin akan membantu melegakan tekanan yang dihadapi.
Ibu bapa mempunyai dua alasan yang lumrah digunakan iaitu merasakan tidak pandai atau tidak berupaya untuk menangani masalah remaja dan kedua, merasakan apa yang diperkatakan sentiasa tidak diterima oleh anak remaja mereka.
Mengikut kajian dan juga maklum balas daripada remaja, didapati ramai ibu bapa menggunakan bahasa yang kurang tepat dan kurang senang diterima.
Terdapat banyak mesej yang tidak boleh diterima yang diguna pakai oleh ibu bapa dan di sini dapat dikategorikan kepada 12.
Kesemua 12 jenis mesej ini merupakan halangan kepada komunikasi berkesan antara ibu bapa dan anak remaja. Ia boleh memperlahankan, atau menyekat proses komunikasi dua hala antara anak dan ibu bapa dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi remaja.
Terdapat juga tiga kategori mesej yang dianggap sebagai menghukum, menilai, menjatuhkan atau memandang rendah.
Ramai ibu bapa berpendapat bahawa mesej begini penting untuk menunjukkan atau mengajar dan membetulkan atau memperbaiki apa kesalahan yang dilakukan oleh anak tetapi tidak kepada penerimanya (si anak):
l Menghukum, mengkritik, menuduh atau menyalahkan. Contohnya; “kau ni malas” atau “dah besar macam ini pun masih buat kerja bodoh” atau “bila bercakap suka menipu” atau “bodohhh pakai seluar pun tak pandai londeh macam orang berak dalam seluar”
l Melabelkan, name-calling (memberi nama gelaran). “Apa halnya perangai macam budak kecil saja?” atau “cakap pun tak betul macam budak cacat” atau “jangan takut macam pondan pulak”
l Mentafsir (Interpreting), menganalisis atau mendiagnosis. “Jangan cuba buat helah aku tahu kau nak lari dari tugas ya?” atau “jangan buat-buat sakit, mak tahu…”
Manakala terdapat dua jenis mesej yang digunakan ibu bapa untuk meredakan keadaan agar anak merasa lebih selesa walaupun tidak realistik, menyelesaikan masalah atau mengelak ia menjadi lebih serius.
l Memberi pujian, bersetuju atau memberi penilaian positif. “Jangan risau mak dan ayah rasa kau ni patut dapat jadi pengawas” atau “anak abahkan lawa ramai orang nak?”
l Simpati, memberi harapan, konsul. “Janganlah risau mak pun sama juga masa mak dulu…” atau “nanti sampailah tu jangan risau ayah pasti…”
Banyak dari kalangan ibu bapa yang suka menggunakan halangan di bawah ini apabila menggunakan mesej dengan anak remaja, iaitu menggunakan soalan dengan harapan untuk mendapatkan penjelasan.
l Menyoal, interrogate, cross-examining. “Siapa yang yang kasi, beri tahu ayah nama budak itu?” atau “Kenapa adik ikut budak yang poteng?” atau “Sebab apa tak minta izin dulu?”
Kategori 12 pula mengandungi mesej yang digunakan oleh ibu bapa untuk mengubah cerita atau subjek atau cuba lari daripada masalah sebenar.
l Sarkastik, gurauan, menarik diri atau mengalih. “Ok papa faham jom kita cakap benda lain lah yang lebih baik…” atau “tak elok sebut masa makan ni” atau ” padan muka siapa suruh cari pasal.”
Ramai ibu bapa apabila berkomunikasi dengan anak remaja bermasalah atau tidak bermasalah telah menggunakan sekurang-kurangnya satu daripada 12 halangan di atas. Malah ramai yang tidak menyedari, ia akan memberi kesan yang kurang baik kepada anak-anak mereka dalam menyediakan ruang untuk berinteraksi dan meluahkan perasaan serta tekanan.
Apabila anak remaja sedang mengalami masalah, sama ada masalah peribadi atau di sekolah, maka segala yang dituturkan dan dicakapkan oleh ibu bapa akan diandaikan oleh anak sebagai kurang selesa, sama juga dengan mesej pujian akan menjadi kurang kena jadinya.
Apabila keadaan menjadi serba salah dan tidak kondusif, maka ibu bapa boleh membantu dengan cara yang lebih konstruktif iaitu:
l Mendengar secara pasif – dengan tidak berkata-kata (berdiam) juga merupakan satu bentuk komunikasi penerimaan. Remaja tidak dapat bercakap mengenai masalah mereka apabila ibu bapa pada masa sama turut bercakap.
l Tunjuk dan buktikan yang kita bersamanya – Berdiam ada ketikanya kurang membina kepercayaan remaja yang kita sebenarnya mendengar mereka. Oleh itu, setidak-tidaknya kita mesti menunjukkan isyarat tanpa lisan seperti angguk, memfokus mata atau memegang tangan sambil mendengar dengan empatik
l Pembuka/door opener – tidak cukup sekadar mendengar dan mengangguk sahaja tetapi ibu bapa boleh bertindak dengan lebih berkesan dengan memberi laluan seperti “Ok dan mungkin Ani nak cerita lebih lanjut lagi dan Mama mendengar ni” atau “bagusnya anak mama ni apa lagi yang…” atau “nampaknya anak mak ni ada… mungkin kena kongsi dengan mak siapa kawan lelaki tu…”
Kita diberikan dua telinga dan satu mulut, jadi adalah lebih berkesan dengan memberikan lebih tumpuan kepada kemahiran mendengar dan lebih berhati-hati apabila bercakap, kerana lontaran perkataan itu boleh menyinggung perasaan si pendengar itu seperti pepatah Melayu “Terlajak perahu boleh ditarik, terlajak kata akan binasa.”
Selain itu, kemahiran mendengar juga perlu dipelajari dan keikhlasan dalaman adalah sangat penting dalam menghulurkan bantuan. Ibu bapa disarankan supaya bangun malam meminta dengan Allah SWT supaya hati dilembutkan untuk perubahan kepada kebaikan dan segala usaha kita dalam mendidik anak cuma 10 peratus dan selebihnya adalah ketentuan Allah. Maka, usaha, doa dan tawakal. Semoga Allah memberikan hidayah. Insya-Allah
Oleh DR. KHAIDZIR ISMAIL
MENDAULATKAN MARTABAT BANGSA

Adat bersaudara, saudara dipertahankan; adat berkampung, kampung dijaga; adat berbangsa, perpaduan bangsa diutamakan.