Memahami kedudukan Islam dalam Perlembagaan

Posted in ARTIKAL, MEDIA on 7 Jun 2018 by zanas

Islam adalah agama bagi Persekutuan Malaysia. Ini dinyatakan dengan jelas dalam Perkara 3(1) Perlembagaan Persekutuan. Peruntukan yang sama juga menyatakan bahawa agama lain bebas diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana tempat di Malaysia. Apakah yang dimaksudkan dengan Islam sebagai agama Persekutuan tidak dijelaskan dalam Perkara 3(1) tersebut.

Tambahan lagi, perkataan ‘Islam’ itu sendiri tidak diberikan sebarang definisi dalam Perlembagaan. Ini sudah mendatangkan kerumitan kerana Islam adalah suatu terma yang spesifik dan ketiadaan definisi Islam akan mengundang pelbagai tafsiran yang tersendiri oleh para Hakim di Mahkamah.

Menurut pemahaman biasa sekiranya dikatakan “Islam adalah agama saya”, maka orang itu hendaklah menerima dan menganuti kesemua rukun Islam dan rukun Iman. Ini bermakna orang itu hendaklah percaya kepada kewujudan Allah, malaikat, nabi dan rasul, kitab, hari kiamat, qadha dan qadar. Orang itu juga perlu mengucap dua kalimah syahadah, bersolat, berzakat, berpuasa dan menunaikan haji. Namun, kesemua ritual ini tidak dapat dilakukan oleh Persekutuan kerana Persekutuan Malaysia bukanlah satu makhluk yang cukup umur dan mukallaf.

Justeru, apakah yang dikatakan bahawa Islam itu agama Persekutuan? Almarhum Abul A’la Al-Mawdudi dalam bukunya “Towards Understanding Islam, (1960)“ menyatakan bahawa Islam itu adalah suatu perkataan Arab yang bermaksud penyerahan diri dan ketaatan yang penuh dan sempurna kepada Allah (“Islam is an Arabic word and connotes submission, surrender and obedience. As a religion, Islam stands for complete submission and obedience to Allah.”).

Adakah takrifan yang diberikan oleh Al-Mawdudi ini sesuai untuk dimasukkan dalam pentafsiran kepada Perkara 3(1) Perlembagaan? Agak sukar untuk menggunakan tafsiran Al-Mawdudi ini kerana Persekutuan bukanlah boleh dipersembahkan suatu penyerahan diri dan ketaatan kepada Allah swt.

Oleh itu, cara yang paling tepat adalah dengan melihat sendiri peruntukan lain dalam Perlembagaan yang menyebut berkaitan Islam ini supaya kefahaman yang benar dapat dicapai.

Antara peruntukan yang berkaitan adalah seperti berikut:

Perkara 3(1) – Islam ialah agama bagi Persekutuan; tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana Bahagian Persekutuan.

Perkara 11(1) – Tiap-tiap orang berhak menganuti dan mengamalkan agamanya dan, tertakluk kepada Fasal (4), mengembangkannya.

Perkara 11(4) – Undang-undang Negeri dan berkenaan dengan Wilayah-Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya, undang-undang persekutuan boleh mengawal atau menyekat pengembangan apa-apa doktrin atau kepercayaan agama di kalangan orang yang menganuti agama Islam.

Perkara 12(2) – Tiap-tiap kumpulan agama berhak menubuhkan dan menyenggarakan institusi-institusi bagi pendidikan kanak-kanak dalam agama kumpulan itu sendiri, dan tidak boleh ada diskriminasi semata-mata atas alasan agama dalam mana-mana undang-undang yang berhubungan dengan institusi-institusi itu atau dalam pentadbiran mana-mana undang-undang itu; tetapi adalah sah bagi Persekutuan atau sesuatu Negeri menubuhkan atau menyenggarakan atau membantu dalam menubuhkan atau menyenggarakan institusi-institusi Islam atau mengadakan atau membantu dalam mengadakan ajaran dalam agama Islam dan melakukan apa-apa perbelanjaan sebagaimana yang perlu bagi maksud itu.

Perkara 150 (6A) – Fasal (5) tidak boleh memperluas kuasa Parlimen mengenai apa-apa perkara hukum Syarak atau adat Melayu atau mengenai apa-apa perkara undang-undang atau adat anak negeri di Negeri Sabah atau Sarawak; dan juga Fasal (6) tidak boleh menjadikan sah mana-mana peruntukan yang tidak selaras dengan peruntukan Perlembagaan ini yang berhubungan dengan apa-apa perkara sedemikian atau berhubungan dengan agama, kewarganegaraan, atau bahasa.

Berdasarkan peruntukan Perlembagaan yang dinyatakan di atas bahawa Islam dalam Perlembagaan itu adalah berlainan dengan kefahaman Islam sebagai agama diri seseorang. Dalam Perlembagaan, Islam yang dimaksudkan itu lebih kepada perkara yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan secara pentadbiran.

Manakala, pemahaman kebanyakan orang adalah Islam itu adalah sebagai cara hidup (ad-deen) maka Malaysia perlulah menjadikan semua warganegaranya menggunakan Islam sebagai ad-deen. Pemahaman begini sukar diamalkan kerana Islam yang dalam bentuk pemahaman begini tidak wujud semenjak merdeka lagi.

Oleh itu, jika dikatakan Islam sebagai agama Persekutuan dalam konteks pentadbiran dan struktur kenegaraan adalah lebih tepat berpandukan kepada amalan yang diamalkan selama ini. Islam banyak mempengaruhi kehidupan rakyat Malaysia namun ada batasan tertentu yang ditetapkan dalam Perlembagaan itu sendiri.

Tidak syak lagi bahawa Perlembagaan membenarkan mana-mana penganut agama Islam untuk beramal dengan agamanya selagi ianya tidak membawa isu kemudaratan dan keselamatan. Agama lain juga boleh diamalkan meskipun Islam itu dinamakan sebagai agama Persekutuan. Ianya tidak memaksa penganut agama lain untuk bertukar agama.

Islam diberikan sedikit kelebihan apabila Persekutuan dan negeri-negeri boleh membelanjakan wang kerajaan untuk menjaga institusi berkaitan agama Islam. Begitu juga semasa darurat, tiada undang-undang boleh dibuat sehingga mengganggu gugat kedudukan Islam dalam Perlembagaan.

Oleh kerana, struktur pentadbiran Islam ini adalah dalam bidangkuasa negeri, maka kebanyakan hal-ehwal Islam itu dipelihara dan ditadbirkan oleh negeri tersebut. Negeri-negeri diberikan bidangkuasa untuk menggubal undang-undang berkaitan undang-undang diri dan keluarga bagi orang yang menganut agama Islam, pewarisan, berwasiat dan tidak berwasiat, pertunangan, perkahwinan, perceraian, mas kahwin, nafkah, pengangkatan, kesahtarafan, penjagaan, alang, pecah milik dan amanah bukan khairat; Wakaf dan takrif serta pengawalseliaan amanah khairat dan agama, pelantikan pemegang amanah dan pemerbadanan orang berkenaan dengan derma kekal agama dan khairat, institusi, amanah, khairat dan institusi khairat Islam yang beroperasi keseluruhannya di dalam Negeri; adat Melayu; Zakat, Fitrah dan Baitulmal atau hasil agama Islam yang seumpamanya; masjid atau mana-mana tempat sembahyang awam untuk orang Islam, pewujudan dan penghukuman kesalahan yang dilakukan oleh orang yang menganut agama Islam terhadap perintah agama itu, kecuali berkenaan dengan perkara yang termasuk dalam Senarai Persekutuan; keanggotaan, susunan dan tatacara mahkamah Syariah; mengawal pengembangan doktrin dan kepercayaan di kalangan orang yang menganut agama Islam; penentuan perkara mengenai hukum dan doktrin Syarak dan adat Melayu.

Kesimpulannya, memahami maksud Islam sebagai agama Persekutuan bukanlah suatu perkara yang mudah kerana ianya memerlukan taakulan terhadap lain-lain peruntukan dalam Perlembagaan. Memahami bahawa Persekutuan menganut agama Islam sebagaimana seorang individu menganut agama Islam bukanlah suatu pemahaman yang tepat.

Oleh kerana, Islam telah diangkat sebagai agama Persekutuan maka Islam mempunyai kelebihan berbanding dengan agama lain yang mana kerajaan boleh membiayai perbelanjaan untuk institusi-institusi berkaitan dengan agama Islam.

Selain itu, Islam diberikan tempat yang agak tinggi di tiap-tiap negeri di Malaysia kerana pentadbiran agama Islam adalah terletak dalam bidangkuasa negeri itu sendiri. Persoalannya, sejauh manakah negeri-negeri itu telah berjaya mengangkat Islam sebagai suatu agama yang murni dan boleh diterima oleh semua rakyat Malaysia.

 

SUMBER:  https://malaysiadateline.com/memahami-kedudukan-islam-dalam-perlembagaan/

Advertisements

TRADISI ILMU SAINS DALAM TAMADUN MELAYU

Posted in ARTIKAL on 28 Mei 2018 by zanas

Salam, terlalu banyak jika hendak saya perkatakan mengenai masyarkat melayu dan budayanya. Tetapi apa yang perlu difahami ialah elemen kemanusiaan menjadi perkara paling penting dalam setiap diri manusia yang bernama melayu itu, yang bermaksud orang melayu itu sangat peka akan rasa atau perasaan orang lain. Budaya bukan sahaja memaparkan seluruh kemampuan akal dan budi, namun kemampuan akal itu telah menuntut orang melayu untuk meggunakan seluruh kuderat, daya dan usaha dalam meneroka khazanah alam, melalui kerja dan karya. Alam sebagai sumber budaya bendawi boleh dimanipulasikan untuk kepentingan sendiri. Interaksi dengan alam bukan sekadar melahirkan pengalaman kehidupan tetapi juga melahirkan kiasan, misalan ,analogi, perbilangan, perumpamaan, peribahasa, pantun dan sebagainya untuk dijadikan panduan kehidupan. Seluruh khazanah falsafah sosial ini lahir daripada pengamatan orang melayu terhadap alam.
Saudara sekalian, orang melayu mampu mengkategorikan, menyusun dan mengklasifikasikan seluruh khazanah herba yang dihasilkan oleh hutan tropika di sekitarnya. Mereka kenal segala tumbuhan, mereka tahu khasiat dan fungsi setiap akar kayu, kulit kayu, teras kayu, daun kayu, buah kayu dan pucuk kayu. Mereka juga paham akan ikan di air, segala binatang di hutan, segala unggas dan serangga yang berterbangan di udara, kokok ayam dan kicau burung, mereka tahu bila hari akan siang dan bila kan malam. Segala sumber alam adalah ilmu kepada mereka. Seorang pelombong akan meminta bantuan kepakaran pawang bijih untuk menyeru agar bijih dapat dikeluarkan dari tempat asalnya. Pawang bijih menyeru melalui pengetahuan ilmu asal usul galian atau logam berkenaan. Gabungan antara ilmu bendawi dan bukan bendawi digunakan, antara yang natural dan super natural disatukan untuk mencapai matlamat. Gabungan ini juga boleh disebut sebagai sains awal melayu.
Asal embun menjadi air,
 
Asal air menjadi buih,
 
Asal buih menjadi batu
 
Asal batu menjadi bijih.
Bomoh pawang dan dukun adalah manusia melayu yang istimewa. Mereka bukan sahaja memahami fakta alamiah, tetapi juga memahami yang bukan alami atau ghaib. Mereka boleh berkomunikasi dengan yang ghaib, boleh memanipulasikan kuasa ghaib untuk kepentingan manusia. Ilmu ini dinamai magis oleh para pengkaji antropologi. Pawang ular,pawang buaya, pawang gajah, pawang kayu, pawang besi dan pawang bijih, malah bomoh urut mampu menghuraikan kepada kita unsur-unsur asal usul setiap kejadian, baik manusia mahupun bukan manusia. Jika kita membaca atau mendengar mantera-mantera yang digunakan oleh pawang-pawang dan bomoh ini maka kita akan temui ilmu asal-usul kejadian ini. Sebagai contoh pawang buaya perlu mengetahui asal usul buaya tersebut dan akan menyerunya menggunakan jampi serapah yang mempunyai unsur-unsur kejadian haiwan tersebut. Pawang dan bomoh serta dukun ini bolehlah dianggap sebagai saintis melayu tradisional atau awal.
Seperti juga saintis yang harus mengetahui asal kejadian sesuatu haiwan yang dikajinya daripada embrio atau telur maka pawang ini juga mempunyai ilmu mereka yang tersendiri untuk mendefinisikan asal kejadian haiwan tersebut. Pendek kata pawang-pawang haiwan ini boleh dianggap sebagai ahli zoologi melayu tradisional. Mereka bukan sahaja perlu mengetahui asal usul sesuatau haiwan tersebut malah perlu mengetahui jenis makanan kesukaannya, habitatnya dan tabiat haiwan tersebut. Tugas ini tidak ada bezanya dengan seorang zoologist profesional pada zaman ini. Pawang gajah misalnya perlu mengetahui konsep gajah berang yang memerlukan beliau memahami psyikologi seekor gajah kerana gajah adalah sejenis haiwan yang pintar. Pawang gajah harus tahu apakah perkara yang boleh menyebabkan si gajah naik berang dan si gajah tenang semula. Ilmu ini juga perlu untuk diaplikasikan bagi menangkap gajah yang liar. Pawang gajah juga harus mempelajari cara membuat ubat-ubat tertentu untuk digunakan kepada gajah. Malah pada suatu ketika mungkin pawang gajah dikehendaki membuat gajahnya berang bagi tujuan taktik peperangan. Semua ilmu ini harus dimiliki oleh seorang pawang gajah selain daripada bantuan ilmu supra natural. Oleh itu yang membezakan diantara pawang gajah dan seorang ahli zologist hanyalah dari sudut metodologi yang digunakan mereka. Yang satunya bersandarkan rasional saintifik dan yang satu lagi berdarkan peng-alam-an dan ilmu rasa serta bantuan ghaib.
Seorang bidan dan tukang urut pula perlu memahami struktur anatomi tubuh badan manusia baik lelaki mahupun wanita. Mereka tahu akan segala urat, nadi, tulang, otot dan kedudukan organ-organ dalam tubuh tanpa perlu mebedahnya. Apabila diurut mereka bukan sahaja mengurut urat dan otot malah menekan, menggosok seluru badan untuk memastikan kelancaran perjalanan darah. Semua ini saya alami secara peribadi kerana nenek saya adalah seorang bidan kampung yang sering mengurut. Beliau mampu mengetahui bahagian mana yang paling perlu diurut dan bahagian mana yang perlu dibiarkan. Beliau juga mampu mengetahui punca sesuatu sakit itu berlaku . ghal ini boleh disamakan dengan kedah diagnosis yang dijalankan oleh para doctor moden. Malah ada bidan atau dukun yang boleh mendiagnos pesakitnya hanya dengan melihat caranya bernafas, berjalan, memek muka dan cara pesakitnya bercakap. Walau semoden manapun ilmu perubatan yang kita punyai sekarang namun pada suatu ketika ada juga penyakit yang tidak dapat diubati oleh para doktor moden dan hanya boleh diubati oleh dukun, tabib dan bidan sahaja.
Mengikut teori melayu apabila perjalanan darah itu lancar, tubuh akan pulih dan sihat. Perkara inilah yang sering keluar dari mulut nenek saya. Hal ini menunjukkan bahawa bomoh dan bidan melayu faham akan unsur yang empat iaitu air, api, tanah dan angin yang digunakan bukan sahaja untuk mengesani ketidak seimbangan tetapi juga keserasian. Perkara ini saling tidak tumpa seperti konsep Ying dan Yang dalam masyarakat cina. Matlamat ilmu melayu yang terakhir adalah mereka mengutamakan keseimbangan dan keserasian setiap unsur alam, lantaran ilmu sains proto mereka ini berpaksi pada hukum alam, namun ini bukan bermakna mereka mengamalkan survival of the fittest seperti yang didogmakan oleh Darwin, tetapi mereka mengutamakan keseimbangan atau equilibrium, homeostasis.
Apabila saintis tradisional ini berinteraksi dengan alam ghaib , mereka bukan sahaja dapat mengawal dan memanipulasi tetapi dapat menggunakannya untuk kepentingan kolektif masyarakat. Mereka memanipulasi segala makhluk ghaib untuk menganiaya manusia lain, mereka juga menggunakan makhluk gahib untuk perlindungan dan kerja-kerja berat. Mereka tahu dimana ruang tempat duduk makhluk tersebut, samaada di air, di laut mahupun di darat. Orang melayu mengkategorikan segala unggas, binatang dan serangga hanya memiliki semangat dan nyawa tetapi manusia mempunyai roh, semangat dan juga nyawa. Sehubungan dengan itu orang melayu mampu mengkategorikan hieraki kegaiban. Dikemuncak pyramid ialah tuhan yang maha esa, dibawahnya ialah segala malaikat, kemudian segala dewa dan jin, diikuti segala roh para anbiya dan wali, diikuti pula dengan roh nenek moyang, segala penuggu hantu raya dan jembalang tanah, puaka air, mambang tanah dan semangat.
Dari alam sekitar juga mereka dapat memahami dan menaakul bahawa batas sempadan alam ini adalah terlalu luas suajana mata memandang, tetapi mereka meletakkan penanda juga dari sumber alam seperti bukit bukau, gunung ganang, kaki langit, pokok sungai dan lain-lain. Alam yang makro kosmos ditandai dari muka bumi ke kaki langit dan terus keawan. Mereka mengetahui bahawa langit itu berlapisan, mereka tahu ada bulan dan bintang serta ada matahari. Mereka juga tahu tentang air, tali air, punca air, mata air, tali arus, pasang surut laut, mereka tahu tentang masa dan hubungan masa, pergerakan bulan dan hubungannya dengan sumber ikan, sekilas ikan di air, sudah tahu jantan betinanya. Secara mikro kosmos mereka tahu tentang jarak, masa dan ruang. Mereka mengukur jarak dengan sejengkal, sehasta, serantai, mereka juga mengukur masa denga ukuran jarak, seperti segalah, sepuntung, sepurnama ,sepekan dan selikur atau 20 hari.
Ilmuan melayu mempunyai pengetahuan proto sains ialah seorang yang dapat mengenal, mahupun menyusun dan membuat penjenisan disamping mengetahui asal usul serta faktor sebab dan akibat dan peranan setiap persoalan yang dikemukakan. Walaupun ada yang pandai dan tahu malah mahir dalam hal tertentu seperti bomoh, dukun, pawang ,bidan , pemimpin adat dan panglima tetapi terdapat satu lagi kategori ilmuan melayu yang penting terutama semenjak orang melayu memeluk agama islam. Ilmuan tersebut digelar pak lebai, tok guru, tok alim, ulama dan ustaz. Kelompok ini adalah orang istimewa yang menguasai ilmu berkenaan keagamaan. Tradisi Islam di alam melayu melahirkan ramai ilmuan Islam yang banyak menulis kitab-kitab jawi dalam pelbagai bidang keagamaan. Tradisi keberaksaraan juga turut berkembang melalui agama Islam, tulisan jawi menjadi tulisan melayu. Seluruh kesultanan melayu di alam melayu memiliki khazanah ilmu agama yang kini terdapat di pasantren, pondok dan dayah.
Namun demikian masuknya unsur tradisi barat ke alam melayu telah banyak menghakis dan meruntuhkan seluruh ilmu budaya melayu dan menjadikannya sebagai mitos, tidak ilmiah, tidak rasional, tidak menguntungkan dari segi pekerjaan dan sebagainya. R.O Winsted misalnya telah memainkan peranan memperkecilkan perundangan melayu yang dimasukkannya sebagai salah satu daripada korpus kesusasteraan melayu seperti Hukum kanun Melaka dan undang-undang Johor serta lain-lain. Karya-karya ini tidak dianggap sebagai sebuah karya undang-undang melayu tetapi sebaliknya sebagai karya sastera. Malahan seluruh penulisan keagamaan dikategorikan oleh beliau sebagai sastera kitab dan tidak dilihat sebagai sumber ilmu agama Islam hasil karya ulama tempatan.
Secara halus R.O Winsted dan mereka yang sepertinya sudah memainkan peranan meruntuhkan korpus ilmu sains dan proto sains melayu. Kita juga tanpa disedari terperangkap tanpa ada usaha menolak klasifikasi R.O Winsted dan merekonstruksi semula berdasarkan kesesuaian zaman. Dengan kemunculan dan pengukuhan tradisi berbahasa inggeris, dan barangkali pada masa kini kita orang melayu tidak boleh menegur sesuatu pihak, apakah mungkin pintu akal budi melayu akan tertutup. Pada saat ini seluruh korpus dan khazanah melayu dilihat dalam kerangka tradisi moden, saintifik atau tidak saintifik, maka apa jua yang keluar dari budaya melayu dinilai tradisional, tidak saintifik berbanding yang barat, moden dan saintifik. Malah seluruh sejarah melayu disebut mereka penuh dengan unsur campur aduk antara fakta dengan fantasi. Penulisan historiografi melayu seperti Sulalatus Salatin, Hikayat merong mahawangsa, Misa melayu, Hikayat Banjar, Hikayat Pasai dan lain-lain Cuma sesuai disebut sebagai karya historiografi berunsur sastera sahaja. Seluruh sistem ukuran dan konsepsi ruang melayu yang tidak jelas, kurang asas matemalicalization dilihat kurang saintifik dan tidak mekanikal. Selain daripada usaha barat merosakkan ilmu melayu, orang melayu sendiri juga berkeyakinan kepada idea ilmu barat dan turut memberikan penilaian yang sama bodoh. Oleh itu marilah kita berusaha untuk menyingkap tabir akal melayu. Membuka pintu ilmu melayu dan membentang alam ketamadunan melayu seluas-luasnya. Sekian, wallah hu a’lam.
Sumber : http://lokalgenius.blogspot.com

Konsep ‘Bangsa’ Bagi Orang Melayu Bahagian 2

Posted in Uncategorized on 28 Mei 2018 by zanas

MELAYUMelalui posting yang pertama, pembaca perlu faham bahawa konsep ‘Melayu’ sebenarnya bukan bermaksud bangsa, kerana bangsa bagi orang-orang ‘Melayu’ adalah pangsa atau kedudukan dalam masyarakat. Contohnya ‘bangsa raja’, atau ‘bangsa hamba’ atau ‘bangsa pedagang’ dan sebagainya.

Oleh itu, ke’Melayuan’ seseorang itu ketika zaman beraja ditentukan oleh ke’raja’an atau ke’datu’an, lebih bersifat territorial dari ikatan nasab dan keturunan. Seperti halnya orang Karo dan Batak di Sumatera, mereka menjadi Melayu ketika diperintah oleh kesultanan Deli dan semasa kerajaan Sriwijaya, kemudian mereka kembali kepada kesukuan mereka iaitu suka Karo dan Batak.
Hal yang sama berlaku di Borneo kepada orang Dayak. Mereka pernah menjadi ‘Melayu’ semasa daerah mereka dibawah kuasa kesultanan Brunei dan Sulu, apabila sudah bebas dari kedua-dua kesultanan itu, mereka memilih untuk menjadi ‘Dayak’.
Jadi konsep ke’Melayu’an itu merupakan seperti tamadun, atau peradaban yang sentiasa berkembang dan sentiasa boleh di definasikan semula mengikut keadaan. Dalam kata lain, Melayu sebenarnya dinamik dan cosmopolitan – hingga keturunan seperti Arab dan India boleh diterima sebagai Melayu.
Untuk memahami lagi konsep ‘Melayu’ itu, ada dua perkara yang perlu difahami. Pertama, konsep ‘Melayu’ tidak dapat dipisahkan dari ‘kesultanan’ atau ke’raja’an. Kerajaan di sini bukan bererti ‘government’ tetapi ‘kingdom’.
Oleh kerana orang Melayu tidak boleh wujud tanpa raja, maka pada zaman polity iaitu zaman muncul ke’raja’an kecil-kecil seperti Deli, Siak, Pasai, Kedah, Langkasuka, Melaka dan Riau, orang-orang Melayu akan menjadi Melayu dengan hanya adanya kerajaan atau hidup bawah naungan sesuatu kerajaan.
Begitu juga denga raja, baginda tidak boleh hidup tanpa rakyat. Namun rakyat sesebuah kerajaan tidak wajib untuk bersetia dengan sesuatu kerajaan. Mereka boleh berpindah dan menukar raja mereka iaitu dengan merantau dan menjadi rakyat di bawah sesebuah kerajaan yang lain.
Dengan kata lain, mereka akan mencari kemakmuran dengan sesebuah kerajaan besar, contohnya Melaka apabilla Melaka menjadi pusat perdagangan antarabangsa ketika zaman kegemilangannya. Oleh kerana seseorang rakyat boleh ‘keluar dan masuk’ ke mana-mana kerajaan mereka suka berlandaskan ke’Melayu’an pemerintahnya, ini menanam sikap yang tidak akrab dengan tanah air atau tanah.
Bagi orang Melayu, tanah hanya digunakan, bukan dimiliki. Ini kerana mereka sentiasa bergerak dari sesuatu ke’raja’an Melayu kepada satu lagi ke’raja’an Melayu yang lain. Apabila Sultan Mahmud tewas kepada Portugis, ramai orang Melayu mengikut baginda ke Johor-Riau kerana orang Melayu tidak setia kepada bumi Melaka tanpa rajanya.
Oleh kerana Melayu tidak taksub kepada tanah, dan merasakan mereka boleh membuka di mana saja tanah baru asalkan adanya ke’raja’an Melayu, ini memberi sikap yang contrast dengan kaum Cina yang datang kemudiannya. Bagi kaum Cina, tanah dan harta adalah segalanya. Mereka faham konsep ‘hakmilik’ dan ‘jualbeli’ harta.
Tidak seperti orang Melayu yang akan tinggalkan harta dan tanah apabila merantau, kaum Cina akan pastikan apa saja yang dimiliki akan boleh di tunaikan. Mungkin ini juga punca Melayu kurang membuat wasiat, atau mengagihkan harta kepada keturunan mereka sebelum mereka mati. Berapa banyak tanah orang Melayu kembali kepada kerajaan kerana tidak difaraidkan.
Dalam posting akan datang, saya akan huraikan perbezaan contrast tentang konsep kekayaan bagi orang Melayu dan kaum Cina.
Bersambung.
SUMBER : sribuana.blogspot.com

Hubungan Politik dan Agama

Posted in Uncategorized on 28 Mei 2018 by zanas

Image result for Hubungan Politik dan Agama

1. Pengertian Politik

Secara etimologis, politik berasal dari kata Yunani polis yang berarti kota atau negara kota. Kemudian arti itu berkembang menjadi polites yang berarti warganegara, politeia yang berarti semua yang berhubungan dengan negara, politika yang berarti pemerintahan negara dan politikos yang berarti kewarganegaraan.

Istilah politik berasal dari kata Polis (bahasa Yunani) yang artinya Negara Kota. Dari kata polis dihasilkan kata-kata, seperti:
1. Politeia artinya segala hal ihwal mengenai Negara.
2. Polites artinya warga Negara.
3. Politikus artinya ahli Negara atau orang yang paham tentang Negara atau negarawan.
4. Politicia artinya pemerintahan Negara.

Secara umum dapat dikatakan bahwa politik adalah kegiatan dalam suatu system politik atau Negara yang menyangkut proses penentuan tujuan dari system tersebut dan bagaimana melaksanakan tujuannya.
Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Kekuasaan yaitu kemampuan sesorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok sesuai dengan keinginan dari pelaku.

Ø Aristoteles (384-322 SM) dapat dianggap sebagai orang pertama yang memperkenalkan kata politik melalui pengamatannya tentang manusia yang ia sebut zoon politikon. Dengan istilah itu ia ingin menjelaskan bahwa hakikat kehidupan sosial adalah politik dan interaksi antara dua orang atau lebih sudah pasti akan melibatkan hubungan politik. Aristoteles melihat politik sebagai kecenderungan alami dan tidak dapat dihindari manusia, misalnya ketika ia mencoba untuk menentukan posisinya dalam masyarakat, ketika ia berusaha meraih kesejahteraan pribadi, dan ketika ia berupaya memengaruhi orang lain agar menerima pandangannya.
Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik (politics) adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Pengambilan keputusan (decision making) mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu menyangkut seleksi terhadap beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih. Sedangkan untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu perlu ditentukan kebijakan-kebijakan umum (public policies) yang menyangkut pengaturan dan pembagian (distribution) atau alokasi (allocation) dari sumber-sumber (resources) yang ada

· Pengertian politik dari para ilmuwan:

Ø Johan Kaspar Bluntschli dalam buku The Teory of the State: “Ilmu Politik adalah ilmu yang memerhatikan masalah kenegaraan, dengan memperjuangkan pengertian dan pemahaman tentang negara dan keadaannya, sifat-sifat dasarnya, dalam berbagai bentuk atau manifestasi pembangunannya.” (The science which is concerned with the state, which endeavor to understand and comprehend the state in its conditions, in its essentials nature, in various forms or manifestations its development).
Ø Roger F. Soltau dalam bukunya Introduction to Politics: “Ilmu Politik mempelajari negara, tujuan-tujuan negara dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan itu; hubungan antara negara dengan warganegaranya serta dengan negara-negara lain.” (Political science is the study of the state, its aims and purposes … the institutions by which these are going to be realized, its relations with its individual members, and other states …).

Ø J. Barents dalam bukunya Ilmu Politika: “Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan negara … yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat, ilmu politik mempelajari negara-negara itu dalam melaksanakan tugas-tugasnya.”

Ø Joyce Mitchel dalam bukunya Political Analysis and Public Policy: “Politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijakan umum untuk seluruh masyarakat.” (Politics is collective decision making or the making of public policies for an entire society).

Ø Harold D. Laswell dan A. Kaplan dalam buku Power Society: “Ilmu Politik mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan”, dan dalam buku Who gets What, When and How, Laswell menegaskan bahwa “Politik adalah masalah siapa, mendapat apa, kapan dan bagaimana.”

Ø Kosasih Djahiri dalam buku Ilmu Politik dan Kenegaraan: “Ilmu politik yang melihat kekuasaan sebagai inti dari politik melahirkan sejumlah teori mengenai cara memperoleh dan melaksanakan kekuasaan. Sebenarnya setiap individu tidak dapat lepas dari kekuasaan, sebab memengaruhi seseorang atau sekelompok orang dapat menampilkan laku seperti yang diinginkan oleh seorang atau pihak yang memengaruhi.”

Ø Wirjono Projodikoro menyatakan bahwa “Sifat terpenting dari bidang politik adalah penggunaan kekuasaan oleh suatu golongan anggota masyarakat terhadap golongan lain. Dalam ilmu politik selalu ada kekuasaan atau kekuatan.” Idrus Affandi mendefinisikan: “Ilmu politik ialah ilmu yang mempelajari kumpulan manusia yang hidup teratur dan memiliki tujuan yang sama dalam ikatan negara.”

2. Pengertian Agama Dalam Arti Sosial

Mendefinisikan agama secara komprehensif yang mampu merangkum semua aspek nampaknya menjadi suatu permasalahan yang pelik bahkan mustahil untuk dilakukan mengingat luasnya aspek yang terkandung dalam agama itu sendiri.

Ø Elizabeth K. Nottingham, misalnya, menyatakan bahwa tidak ada definisi tentang agama yang benar-benar memuaskan karena agama dalam keanekaragamannya yang hampir tidak dapat dibayangkan itu memerlukan deskripsi (penggambaran) dan bukan definisi (batasan). Lebih jauh, Nottingham menegaskan bahwa fokus utama perhatian sosiologi terhadap agama adalah bersumber pada tingkah laku manusia dalam kelompok sebagai wujud pelaksanaan agama dalam kehidupan sehari-hari dan peranan yang dimainkan oleh agama selama berabad-abad sampai sekarang dalam mengembangkan dan menghambat kelangsungan hidup kelompok-kelompok masyarakat.

Definisi tentang agama dipilih yang sederhana dan meliputi. Artinya definisi ini diharapkan tidak terlalu sempit atau terlalu longgar tetapi dapat dikenakan kepada agama-agama yang selama ini dikenal melalui penyebutan nama-nama agama itu. Untuk itu terhadap apa yang dikenal sebagai agama-agama itu perlu dicari titik persamaannya dan titik perbedaannya.

Manusia memiliki kemampuan terbatas, kesadaran dan pengakuan akan keterbatasannnya menjadikan keyakinan bahwa ada sesuatu yang luar biasa diluar dirinya. Sesuatu yang luar biasa itu tentu berasal dari sumber yang luar biasa juga. Dan sumber yang luar biasa itu ada bermacam-macam sesuai dengan bahasa manusianya sendiri. Misal Tuhan, Dewa, God, Syang-ti, Kami-Sama dan lain-lain atau hanya menyebut sifat-Nya saja seperti Yang Maha Kuasa, Ingkang Murbeng Dumadi, De Weldadige dll.

Keyakinan ini membawa manusia untuk mencari kedekatan diri kepada Tuhan dengan cara menghambakan diri, yaitu:
· menerima segala kepastian yang menimpa diri dan sekitarnya dan yakin berasal dari Tuhan
· menaati segenap ketetapan, aturan, hukum dll yang diyakini berasal dari Tuhan

Dengan demikian diperoleh keterangan yang jelas, bahwa agama itu penghambaan manusia kepada Tuhannya. Dalam pengertian agama terdapat 3 unsur, ialah manusia, penghambaan dan Tuhan. Maka suatu paham atau ajaran yang mengandung ketiga unsur pokok pengertian tersebut dapat disebut agama.

3. Hubungan Politik dengan Agama

Hubungan politik dengan agama tidak dapat dipisahkan. Dapat dikatakan bahwa politik berbuah dari hasil pemikiran agama agar tercipta kehidupan yang harmonis dan tentram dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini disebabkan, pertama, oleh sikap dan keyakinan bahwa seluruh aktifitas manusia, tidak terkecuali politik, harus dijiwai oleh ajaran-ajaran agama; kedua, disebabkan oleh fakta bahwa kegiatan manusia yang paling banyak membutuhkan legitimasi adalah bidang politik, dan hanya agamalah yang dipercayai mampu memberikan legitimasi yang paling meyakinkan karena sifat dan sumbernya yang transcendent.

Agama secara hakiki berhungan dengan politik. Kepercayaan agama dapat mempengaruhi hukum, perbuatan yang oleh rakyak dianggap dosa, seperti sodomi dan incest, sering tidak legal. Seringakali agamalah yang memberi legitimasi kepada pemerintahan. Agama sangat melekat dalam kehidupan rakyat dalam masyarakat industri maupun nonindustri, sehingga kehadirannya tidak mungkin tidak terasa di bidang politik. Sedikit atau banyak, sejumlah pemerintahan di seluruh dunia menggunakan agama untuk memberi legitimasi pada kekuasaan politik.

Di dalam sejarah Islam, masuknya faktor agama (teologi) ke dalam politik muncul ke permukaan dengan jelas menjelang berdirinya dinasti Umayyah. Hal ini terjadi sejak perang Siffin pada tahun 657, suatu perang saudara yang melibatkan khalifah ‘Ali b. Abi Talib dan pasukannya melawan Mu’awiyah b. Abi Sufyan, gubernur Syria yang mempunyai hubungan keluarga dengan ‘Uthman, bersama dengan tentaranya. Peristiwa ini kemudian melahirkan tiga golongan umat Islam, yang masing-masing dikenal dengan nama Khawarij, Shi’a, dan Sunni.

4. Pengaruh Hubungan Politik dan Agama

Dalam kehidupan bernegara, bidang politik sangat diperlukan. Namun semua ilmu yang berhubungan dengan politik tidak dapat dipisahkan dengan ilmu dan konsep agama yang telah ada. Pada agama ada suatu kalimat yang membuat dan merupakan konsep awal politik yaitu “Allah memerintahkan kepada manusia untuk tidak mendekati perbuatan-perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi (Q. 6:151)”, jadi Allah melarang perbuatan jelek, perbuatan jahat dan ketidakadilan.

Ini dapat diartikan bahwa semua ilmu politik merupakan bentuk nyata dari penggunaan agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagai contoh, dalam ilmu politik terdapat pemilihan pemimpim berdasarkan demokrasi, konsep itu didapat dari ilmu agama yang tidak menginginkan adanya perpecahan para pejabat yang akan menyengsarakan rakyat.
Dan masih banyak lagi yang merupakan konsep dalam agama dan diadaptasi serta di jadikan politik dalam berbangsa dan bernegara.

Sumber
http://jaringanilmupengetahuan.blogspot.com/2010/09/hubungan-antara-agama-dengan-politik.html
http://amnaj.wordpress.com/2009/04/23/hubungan-agama-dan-politik/
http://fransobon.blogspot.com/
http://islamlib.com/id/arsip

Kelebihan Bulan Ramadhan dan Malam Lailatul Qadar

Posted in Uncategorized on 28 Mei 2018 by zanas

Image result for lailatul qadr

“Berpuasa itu adalah perisai (benteng) dari api neraka, ibarat perisai salah satu kalian dalam peperangan (Hadist)”. Jelaslah, begitu besar keutamaan bulan suci Ramadhan.

Datangnya bulan suci ini disambut gembira para malaikat dan umat Nabi Muhammad, hanya orang-orang munafik yang tidak merasa gembira. Betapa tidak, bulan suci Ramadhan adalah bulan yang sarat rahmat, maghfirah (ampunan) dan bulan pembebasan dari api neraka bagi yang mengharap rahmat Allah, dengan imanan wahtisaban (iman dan mengharapkan pahala Allah semata).

“…Bulan Ramadhan awalnya merupakan rahmat, pertengahannya adalah maghfirah (ampunan) dan di akhir bulan Ramadhan adalah pembebasan dari api neraka…”. (Hadist). Termasuk keutamaan bulan puasa bagi seorang hamba yang senatiasa beribadah dengan keimanan dan mengharap ridha Allah semata, dia akan menjadi hamba yang beruntung dan mendapat derajat yang sangat tinggi dimata Allah.

Dalam Hadist yang diriwayatkan oleh Adaylami, Rasulullah bersabda, maksud hadist: “Diamnya seorang yang sedang berpuasa merupakan tasbih, tidurnya adalah ibadah, Doanya mustajab dan amalan baiknya dilipatgandakan”.

Dalam Hadist yang diriwayatkan Thobroni dan Imam Baihaqy, Rasulullah bersabda, maksud hadist: “Ibadah puasa untuk Allah, tidak ada yang mengetahui pahala yang melakukannya kecuali Allah Azza wa Jalla”. Tentunya, untuk mencapai pahala khusus dalam ibadah puasa harus memenuhi beberapa syarat/adab guna menyempurnakan ibadah seorang hamba, sebagai berikut:

Pertama, niat berpuasa karena Allah, dengan disertai hati yang hadir.
Dua, menjaga perkara-perkara yang membatalkan ibadah puasa (mufthirot) seperti, masuknya makanan/minuman ke dalam perut dengan disengaja, berhubungan badan (seks) antara suami istri di saat menjalankan puasa.

Tiga, menjaga perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa (muhbithot) seperti ghibah (menggunjing), namimah (adu domba), berbohong, melihat wanita yang bukan mahramnya dengan sengaja disertai syahwat.

Yang lain, bersenang-senang bersama istri dengan syahwat, sumpah palsu, menjadi saksi palsu, takabur (sombong/angkuh), menjauhi makanan & minuman dari yang haram, menjauhi dari penghasilan haram, memutuskan hubungan silaturrahmi (permusuhan), berkata kotor dan keji.
Empat, bagi kaum Hawa hendaknya tidak sering keluar rumah dan apabila keluar dari rumah maka wajib menutup aurat sesuai cara syariat.

Keajaiban Lailatul Qadar
Sesungguhnya Lailatul Qadar diturunkan pada malam yang penuh barokah, rahmat dan ampunan, tidaklah seorang hamba yang taat senantiasa di malam itu memohon pada Allah, kecuali akan dikabulkan. Betapa ruginya seorang hamba bila melewatkan malam tersebut.

Maksud firman Allah itu adalah:
Satu, sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Quran) pada malam Lailatul Qadar.
Dua, dan tahukah engkau apakah Lailatul Qadar itu?
Tiga, Lailatul Qadar itu lebih baik dari seribu bulan.
Empat, malaikat dan ruh (Jibril) turun padanya dengan izin Tuhan-nya membawa segala perintah.
Lima, sejahteralah malam itu sampai terbit fajar.

Ayat tersebut merupakan nash dari Quran yang menjelaskan, bahwa Lailatul Qadar adalah kejadian luar biasa yang turun di setiap bulan suci Ramadhan. Segala amal baik yang dilakukan pada malam itu dilipatgandakan pahalanya sehingga seakan-akan seorang hamba beramal selama 1000 bulan. Rasulullah, tidak memberi tahu kepastian terjadinya malam Lailatul Qadar, agar umat Islam senatiasa menghidupkan amalan sunah dan semangat beribadah selama bulan Ramadhan.

Akan tetapi ada beberapa riwayat Hadist sahih yang menjelaskan tanda-tanda turunnya malam Lailatul Qadar akan terjadi pada hitungan tanggal malam ganjil di antara 10 malam terakhir. Umat Nabi Muhammad, diberi kesempatan untuk meraihnya (Lailatul Qadar), di mana pada malam itu para Malaikat diturunkan ke langit bumi guna mengamini dan mencari siapa saja dari Umat Muhammad, yang memohon rahmat, ampunan dan derajat yang sangat tinggi (1000 bulan) dari Allah, hingga menjelang fajar. Hanya orang taat dan bijak yang akan selalu mencari keutamaan Lailatul Qadar dan meraihnya.

Dari Ubadah Ashomid ra, berkata : “Rasulullah telah memberi kami kabar tentang Lailatul Qadar. Beliau bersabda: “Lailatul Qadar adalah 10 akhir di bulan Ramadhan, yaitu pada malam 21 atau malam 23 atau malam 25. Atau malam 27 atau malam 29 atau diakhir malam Ramadhan. Barang siapa menghidupkannya (shalat) dengan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang”.

Dalam riwayat lain, Rasulullah bersabda :“Barang siapa menghidupkan (shalat) malam Lailatul Qadar dengan ibadah karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu (Muttafaqun Alaih)”.

Prediksi Terjadinya Lailatul Qadar Versi Imam Qalyubi
Dengan melihat awal hari dari bulan Ramadhan. Jika awal Ramadhan hari Ahad atau Rabu, maka kemungkinan malam Lailatul Qadar pada malam 29. Jika awal Ramadhan hari Jum’at atau Selasa, maka kemungkinan Lailatul Qadar pada malam 27. Jika awal Ramadhan hari Kamis, kemungkinan malam Lailatul Qadar pada malam 25.

Dan jika awal Ramadhan hari Sabtu,maka kemungkinan malam Lailatul Qadar pada malam 23. Sedang jika awal Ramadhan jatuh pada hari Senin, maka kemungkinan malam Lailatul Qadar pada malam 21. Adapun tanda tanda malam Lailatul Qodar adalah udara pada malam itu tidak panas dan tidak dingin (sedang), keesokan harinya matahari tidak terlalu panas.

Walhasil, kunci utama untuk mendapatkan “Lailatul Qadar” adalah melawan hawa nafsu (setan) dengan menghindari segala macam bentuk kemaksiatan serta meperbanyak ibadah terutama shalat malam (qiyamul lail) selama bulan suci Ramadhan atau kita menjadi hamba yang kalah melawan hawa nafsu.

Termasuk kewajiban kita untuk menjaga dan meperingatkan keluarga kita dari hal hal yang merusak moralitas Islam dan bangsa seperti menonton tayangan-tayangan televisi yang tidak mendidik dan merusak moral/mental umat Islam Indonesia, khususnya pada anak-anak kita.

Tentunya, tayangan-tayangan itu jika ditonton akan menggugurkan pahala ibadah puasa kita. Terlebih lagi acara maksiat tersebut ditayangkan saat menjelang waktu sahur. Semestinya mereka wajib menghormati umat Islam yang sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadhan, sementara pemerintah kita (MUI) terkesan apatis menanggapi tayangan yang tak bermoral tersebut.

[184] (Puasa yang diwajibkan itu ialah) beberapa hari yang tertentu; maka sesiapa di antara kamu yang sakit atau dalam musafir, (bolehlah dia berbuka), kemudian wajiblah dia berpuasa sebanyak (hari yang dibuka) itu pada hari-hari yang lain; dan wajib atas orang-orang yang tidak terdaya berpuasa (kerana tua dan sebagainya) membayar fidyah iaitu memberi makan orang miskin. Maka sesiapa yang dengan sukarela memberikan (bayaran fidyah) lebih dari yang ditentukan itu, maka itu adalah suatu kebaikan baginya dan (walaupun demikian) berpuasa itu lebih baik bagi kamu (daripada memberi fidyah), kalau kamu mengetahui.

[185] (Masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah) bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran, menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan (menjelaskan) perbezaan antara yang benar dengan yang salah. Oleh itu, sesiapa dari antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan (atau mengetahuinya), maka hendaklah dia berpuasa bulan itu dan sesiapa yang sakit atau dalam musafir maka (bolehlah dia berbuka, kemudian wajiblah dia berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. (Dengan ketetapan yang demikian itu) Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan dan Dia tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran dan juga supaya kamu cukupkan bilangan puasa (sebulan Ramadan) dan supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat petunjukNya dan supaya kamu bersyukur.

Surah Al Baqarah [Ayat 184 – 185]

Bulan Ramadhan Menjanjikan Kelebihan dan Keistimewaan

Posted in SASIAH on 28 Mei 2018 by zanas

Image result for kehebatan bulan suci ramadhanSESUNGGUHNYA Allah SWT  mengkhususkan bulan Ramadan di antara bulan-bulan lainnya dengan keutamaan yang agung dan keistimewaan yang banyak. Ustaz Muhamad Abdullah al-Amin dalam rancangan Pesona D’Zahra yang bersiaran di IKIMfm pada Isnin minggu lalu jam 10.15 pagi menyarankan agar umat Islam menunaikan ibadah puasa dengan seikhlas yang mungkin  pada bulan Ramadhan.

Jangan kita hanya berpuasa, kerana ikut orang lain berpuasa atau kerana bapa kita puasa, maka kita juga kena puasa. Hayatilah segala keistimewaan  berpuasa, agar kita sempurna di dunia dan juga  di akhirat. Keistimewaan pertama, diturunkannya Al-Qur’an di dalam bulan Ramadhan sebagai petunjuk bagi manusia dari kegelapan menuju cahaya. Dengan Al-Quran ini, Allah memperlihatkan kepada mereka kebenaran (al-haq) dari kebatilan.

Al-Quran yang di dalamnya terkandung kebaikan dan kebahagiaan kemenangan bagi umat manusia, serta keselamatan di dunia dan di akhirat. Keistimewaan kedua, diwajibkannya berpuasa pada  bulan tersebut kepada umat Muhammad SAW , ketika Allah SWT  memerintahkan hal tersebut dalam firman-Nya ” Kerana itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu” (Suarh  Al-Baqarah, ayat  185).

Tidak dapat disangkal lagi bahawa bulan Ramadhan mempunyai kemuliaan dan kelebihannya tersendiri.  Pertama, Ramadhan adalah bulan  penghapus dosa Berpuasa pada bulan Ramadhan dapat menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan sama ada yang disedari atau tidak disedari asalkan dilaksanakan dengan ikhlas dan bersungguh-sungguh berdasarkan iman dan mengharapkan pahala dari Allah SWT.  Sebagaimana    Rasulullah SAW bersabda : ‘’Barang siapa yang berpuasa Ramadahan kerana iman dan mengharapkan pahala  dari Allah SWT, nescaya diampuni dosa-dosanya telah lalu”. (Muttafaqun alaih).

Kedua, dibukanya pintu-pintu syurga pada  bulan Ramadhan. Hal ini kerana banyaknya amal shalih yang disyariatkan pada  bulan tersebut yang menyebabkan masuknya seseorang ke dalam syurga ditutup pintu-pintu neraka pada  bulan berkenaan .

Misalnya, umat Islam pada bulan yang mulia ini  dituntut untuk mengerjakan Solat Sunat  Tarawih. Ia ditunaikan  selepas umat Islam mengerjakan solat fardhu Isyak dan waktunya berkekalan sehingga akhir malam. Ketiga, bulan Ramadan memiliki banyak keberkatan, keutamaan dan pelbagai keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan lainnya. Dalam bulan  Ramadhan, setiap amal kebaikan diberikan ganjaran berlipat ganda.

Ganjaran pahala mereka yang mengerjakan amal ibadah dalam bulan Ramadhan adalah berlipat ganda. Ibadah fardhu diberi pahala sehingga tujuh puluh kali ganda; manakala ibadah sunat diberi pahala seperti ibadah fardhu. Keempat, syaitan-syaitan dibelenggu pada  bulan Ramadhan. Syaitan tidak mampu untuk menggoda (menyesatkan) manusia, menjerumuskan manusia dalam kemaksiatan sebagaimana yang syaitan lakukan selain dalam bulan Ramadhan.

Kelima, antara kelebihan besar bulan Ramadhan ialah di dalamnya terdapat lalilatul-Qadar atau malam al-Qadar (kemuliaan) yang dinyatakan keistimewaannya secara khusus oleh Allah dalam surah al-Qadr “Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al Qur’an) pada malam al-Qadar (kemuliaan). Dan tahukah kamu apakah malam al-Qadar itu? Malam al-Qadar itu lebih baik dari seribu bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu (penuh) kesejahteraan sampai terbit fajar”. (Surah al-Qadr: ayat 1-5)

Ustaz Muhamad Abdullah al Amin merumuskan dengan berkata begitulah antara kelebihan dan keistimewaan bulan Ramadhan. Orang yang tahu menilainya sudah pasti tidak akan mensia-siakan peluang untuk merebut kelebihan-kelebihan tersebut. Bahkan RasulullahSAW sendiri pernah menegaskan; “Sekiranya manusia benar-benar menyedari kebaikan-kebaikan yang ada pada bulan Ramadhan ini, pastinya mereka akan mengharapkan supaya sepanjang tahun adalah Ramadhan”.

WASPADA FAHAMAN ISLAM LIBERAL

Posted in Uncategorized on 26 November 2013 by zanas

adha1KALANGAN Muslim yang prihatin begitu bimbang dengan ajaran sesat dan pertelagahan sesama sendiri soal furuk (cabang) dalam agama terutama pada perkara-perkara bidaah yang timbul selepas kewafatan Rasulullah s.a.w.

Bagaimanapun, jarang yang sedar dan prihatin akan ancaman yang jauh lebih bahaya dalam memesongkan akidah serta tauhid Islami serta fitrah kemanusiaan itu sendiri dalam Islam liberal.

Sebabnya, ancaman ideologi yang jelas bercanggah dengan al-sunnah dan al-Quran melalui aliran pemikiran moden yang mengsinonimkan falsafah Islam berpaksikan akal dengan pemikiran barat yang memesongkan akidah itu sudah menjadi ‘pakaian’ dan ‘sajian’ harian hidup ummah kini.

Mengguna label Islam liberal dengan memperjuangkan hak kebebasan dan hak asasi manusia, umat Muslim sebenarnya sudah diresapi dengan ‘akidah’ liberalisme dan pluralisme yang menjadi agenda dalam doktrin Yahudi-Kristian dalam menghancurkan Islam melalui pemesongan akidah Muslim

Akidah menurut Profesor Dr. Hamka, terhimpun kepada tiga iaitu tauhid yang menjadi pokok kepercayaan tentang Keesaan Allah SWT, Al-Risalah iaitu manusia pilihan Allah yang di utus menyampaikan wahyu-Nya bagi membimbing manusia dalam kehidupan dan Al-Baats iaitu kepercayaan kepada hari berbangkit untuk kehidupan kedua yang berkekalan. (Tafsir Al-Azhar: mukadimah juzuk 17).

Ini dijelaskan menerusi firman Allah yang bermaksud: Maka hadapkanlah dirimu dengan lurus kepada agama Allah, (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah (agama) Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. (Fitrah Allah ialah ciptaan Allah iaitu manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama iaitu agama Tauhid. Kalau ada manusia tidak beragama Tauhid, maka hal itu tidaklah wajar. Mereka tidak beragama Tauhid adalah kerana pengaruh lingkungan kehidupan). (ar-Ruum: 30).

Namun, manusiawi dan sikap kebendaan sudah mengambil alih peranan dalam kebanyakan amalan dan budaya hidup ummah era kini berbanding al-Quran dan al-sunnah sebagai pegangan untuk kekal meng-Esakan Allah SWT.

Menurut Penolong Pengarah Institut Latihan Islam Malaysia (ILIM), Zamihan Mat Zain al-Ghari, fahaman sesat ada pada setiap zaman tetapi ancaman pemikiran moden mengsinonimkan Islam dengan falsafah pemikiran barat melalui liberalisme dan pluralisme adalah ancaman dan fitnah zaman ini yang jauh lebih bahaya.

Katanya, agama dan semua kepercayaan selain Islam bukan agama, sebab semuanya bersifat kemanusiaan dan perkara rekaan.

“Semua agama rekaan manusia itu tidak mungkin boleh dianggap sebagai agama. Hanya Islam yang meng-Esakan Allah SWT agama dan kepercayaan yang mutlak,” katanya.

Ini telah ditegaskan Allah SWT dalam al-Quran yang mafhum-Nya: Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. (ali-‘Imran: 85).

Oleh itu, kata Zamihan, hanya Islam satu-satunya agama kerana ia tidak ditokok tambah dan direkacipta oleh manusia untuk manusia.

Malah tegas beliau, Islam adalah agama yang paling cantik, komprehensif, natural, rasional dan mengikut fitrah makhluk lagi eksklusif yang tidak berubah sejak dulu, kini dan selamanya.

“Kerana kecantikan dan kesempurnaan Islamlah menyebabkan ia dicemburui oleh ‘pereka’ kepada pelbagai kepercayaan lain,” tegasnya.

Beliau berkata demikian ketika membicarakan ‘Ancaman liberalisme dan pluralisme’ pada Seminar Isu-Isu Semasa Akidah untuk kakitangan kerajaan dan badan-badan berkanun pada 10 November lalu.

Seminar sehari anjuran Bahagian Penyelidikan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan itu diadakan di dewan serbaguna Masjid Wilayah Persekutuan Jalan Duta, Kuala Lumpur.

Ancaman Islam liberal kini kata Zamihan, amat serius kerana ia yoga.png2melibatkan secara menyeluruh di semua peringkat dari barisan kepimpinan dan pengurusan sama ada dalam politik, sosial, budaya, ekonomi dan agama itu sendiri hingga kepada individu. “Ia berbahaya kerana mereka memperjuangkan prinsip kebebasan dan rasional akal tanpa batasan,” katanya. Menurut Zamihan, kebebasan bersandarkan logik atau rasional secara terbuka tanpa had bukan sahaja menyimpang daripada landasan Islam malah melampaui syariat dan prinsip dalam al-Quran dan al-Sunnah itu sendiri.

Kata beliau, Islam berasaskan al-Quran dan al-sunnah untuk menegakkan akhlak berbeza dengan langkah menjaga moral yang dilaungkan Islam liberal.

Melalui liberalisasi agama pula tambahnya, wujud sekularisme yang menyaksikan semua perkara berkaitan urusan dunia dipisahkan daripada syariat agama.

“Usaha pembaratan ini sudah bermula sejak Perang Salib lagi kerana musuh Islam sedar Muslim tidak dapat dikalahkan selagi kita berpegang teguh akidah al-Quran dan al-sunnah,” tegasnya.

Maka itu katanya, wujud pemikiran nasionalisme, demokrasi, pluralisme politik, hak asasi manusia, feminisme, kebebasan, globalisasi dan Islam liberal memesongkan soal aqidah Muslim.

Pegawai Penyelidikan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim), Rashidy Jamil Muhammad Ar-Rashid pula memberitahu, usaha terbaru proaktif memesongkan akidah Muslim adalah mengedarkan buku-buku Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru kepercayaan Kristian berbahasa Melayu bertajuk Al-Kitab: Berita Baik secara percuma oleh kumpulan pendakyah Kristian.

Buku olahan baru dan semasa dari Kitab Bible dan Gospels Kristian itu juga turut dijual di kebanyakan kedai-kedai buku sebaris dengan kitab-kita Islam dengan meluas.

“Pengedaran tulisan khat arab yang dipetik dari buku-buku bible dan gospels pegangan Kristian yang menyerupai ayat-ayat al-Quran juga sedang bertebaran dan memenuhi ruang rumah, kedai, pejabat dan sesetengah tempat ibadah Muslim,” jelasnya.

Sebab itu, tegas Rashidy, umat Islam yang dangkal agama dan bahasa Arab perlu lebih berhati-hati dan prihatin dalam memilih kitab dan tulisan khat serta kaligrafi Bahasa Arab.

“Bible telah diterjemah ke dalam lebih 2,000 bahasa, tetapi Buku Al-Kitab: Berita Baik edisi Bahasa Melayu bukanlah dari Taurat dan Holy Bible Kristian yang asli,” jelasnya.

Sebaliknya kata beliau, ia mengandungi ayat-ayat untuk menyuntik idealisme Yahudi-Kristian ke pemikiran dan akidah Muslim Melayu yang membacanya.

Beliau yang banyak terlibat dalam dialog dan perdebatan mengenai Islam dan Kristian dengan paderi serta pendakyah agama seluruh dunia itu membuat pendedahan tersebut ketika membicarakan tajuk ‘Ancaman Kristianisasi di Malaysia’ pada seminar tersebut.

Menurut Rashidy, identiti Islam pada umatnya sekarang sudah hilang dan hampir seluruh kehidupan harian kebanyakan Muslim dikuasai budaya dan idealisme Kristian-Yahudi.

“Sebab itulah ramai Muslim yang terpesong akidahnya dan tidak kurang pula yang begitu mudah dimurtadkan,” ujarnya.

Sementara itu, Pegawai Hal Ehwal Islam Bahagian Hukum Hakam (Istinbat) Jabatan Mufti Selangor, Mat Jasi Kamos pula berkata, kejahilan Muslim mengenai Islam menjadi punca utama akidah mereka terpesong.

Kerana jahil katanya, ramai mengambil jalan pintas untuk ‘mendapatkan syurga’ dan mendekatkan diri dengan Allah, sehingga tidak dapat membezakan antara mukjizat, karamah (keramat) dan istidraj (luar biasa) yang dibawa oleh seseorang atau kumpulan atas nama agama.

“Akibatnya ramai yang bertuhankan kepada sesama manusia dan mereka juga taksub dengan kebendaan sehingga memesongkan akidah,” katanya.

Begitupun kata Mat Jasi, setiap individu Muslim bertanggungjawab melaksanakan dakwah bagi mengembalikan akidah Islam kepada sesama manusia.

 Sumber :http://pmr.penerangan.gov.my

MENDAULATKAN MARTABAT BANGSA

Adat bersaudara, saudara dipertahankan; adat berkampung, kampung dijaga; adat berbangsa, perpaduan bangsa diutamakan.